Tìm thấy 781 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
886/QĐ-ĐHH 11-07-2024 886/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức của Đại học Huế
716/QĐ-ĐHH 14-06-2024 716/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập các đơn vị thuộc Viện Chuyển đổi số và Học liệu - Đại học Huế
531/QĐ-ĐHH 14-05-2024 531/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng chuyên môn các môn lý luận chính trị tại Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Hội đồng chuyên môn và Tổ giúp việc Hội đồng chuyên môn
530/QĐ-ĐHH 14-05-2024 530/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác giảng dạycác môn Lý luận chính trị tại Đại học Huế
176/QĐ-ĐHH 23-02-2024 176/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành dự án “Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ ngành chính sách và pháp luật môi trường (CCP_LAW)”
175/QĐ-ĐHH 23-02-2024 175/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành dự án “Hợp tác phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu giữa Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học Ireland (VIBE 2)” do Đại sứ quán Ireland tài trợ
159/QĐ-ĐHH 22-02-2024 159/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế
290/QĐ-BGDĐT 15-01-2024 290/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4668/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
38/QĐ-ĐHH 12-01-2024 38/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
12/QĐ-ĐHH 05-01-2024 12/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
11/QĐ-ĐHH 05-01-2024 11/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
2110/QĐ-ĐHH 28-12-2023 2110/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tổ giúp việc Hội đồng
2111/QĐ-ĐHH 28-12-2023 2111/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban điều hành Dự án Quản lý dữ liệu bảo đảm chất lượng giáo dục của Mạng lưới AUN – QA và Tổ giúp việc
2065/QĐ-ĐHH 21-12-2023 2065/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành và các Tiểu ban thực hiện Dự án “Phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để quản lý rủi ro lũ lụt nhằm phát triển đô thị theo hướng thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam” (FloodAdaptVN)
2066/QĐ-ĐHH 21-12-2023 2066/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban quản lý và Ban thực hiện Dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu bằng dữ liệu không gian địa kỹ thuật số và quan sát trái đất” (CADEO)
1867/QĐ-ĐHH 30-11-2023 1867/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc bổ sung Ủy viên Ban Quản lý dự án “Hợp tác phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu giữa Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học Ireland” do Đại sứ quán Ireland tài trợ: bà Hoàng Thị Hiệp, Kế toán viên Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế
56/NQ-HĐĐH 27-11-2023 56/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc tách Tạp chí khoa học Đại học Huế từ Nhà xuất bản Đại học Huế về Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế
50/NQ-HĐĐH 23-11-2023 50/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
1697/QĐ-ĐHH 10-11-2023 1697/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý và Ban Điều hành dự án “Hợp tác phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu giữa Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học Ireland” do Đại sứ quán Ireland tài trợ
1659/QĐ-ĐHH 07-11-2023 1659/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thay thế thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
1544/QĐ-ĐHH 25-10-2023 1544/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý và Ban Điều hành Dự án hợp tác giáo dục đại học về “Phục hồi Cảnh quan Rừng và Sinh kế bền vững tại Bangladesh và Việt Nam - FORSU” do Chương trình ERASMUS+ tài trợ và Dự án “Tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Myanmar và Việt Nam - CLIDEV” do các Tổ chức giáo dục đại học, Bộ Ngoại giao Phần Lan tài trợ
1511/QĐ-ĐHH 23-10-2023 1511/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ giúp việc Hội đồng
1446/QĐ-ĐHH 09-10-2023 1446/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đại học Huế và Công đoàn Đại học Huế
1425/QĐ-ĐHH 06-10-2023 1425/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Chuyển đổi số và Học liệu - Đại học Huế
1424/QĐ-ĐHH 06-10-2023 1424/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục - Đại học Huế
44/NQ-HĐĐH 07-09-2023 44/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tổ chức lại mô hình hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Huế
1010/QĐ-ĐHH 21-07-2023 1010/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế và Tổ Giúp việc nhiệm kỳ 2021-2026
29/NQ-HĐĐH 18-07-2023 29/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thành lập Viện Chuyển đổi số và Học liệu - Đại học Huế
30/NQ-HĐĐH 18-07-2023 30/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội- Đại học Huế
28/NQ-HĐĐH 18-07-2023 28/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc đổi tên Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế thành Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục - Đại học Huế