Tìm thấy 65 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1412/HD-ĐHH 09-09-2021 1412/HD-ĐHH : Hướng dẫn quy trình về ký số và phát hành văn bản điện tử Đại học Huế
831/HD-ĐHH 03-06-2021 Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến
384/HD-ĐHH 22-03-2021 Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến
1405/HD-ĐHH 11-09-2020 Hướng dẫn phối hợp xử lý dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) theo tình huống
828/HD-ĐHH 09-06-2020 Hướng dẫn xây dựng và tổ chức khóa học E-learning
863/HD-ĐHH 26-06-2018 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ.
836/HD-ĐHH 21-06-2018 Hướng dẫn V/v thực hiện các giải pháp phát triển ảnh hưởng của các trang web trong hệ thộng website của Đại học Huế theo chuẩn xếp hạng Webometrcis
HD: 1656/HD-ĐHH 30-12-2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.
HD: 914/HD-ĐHH 29-07-2016 Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đánh giá và khung điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy.
HD: 464/HD-ĐHH 22-04-2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
CV: 51/BGDĐT-TDKT 06-01-2016 Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.
Mau1a(DHH) 11-04-2013 Đánh giá đề xuất các nhiệm vụ KHCN (dùng cho Hội đồng tư vấn xác định danh mục hàng năm)
HD: 120/HD-ĐHH 21-02-2013 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
Mau22(DHH) 13-09-2012 Danh mục các đề tài cấp cơ sở (trường/khoa)
Mau23(DHH) 13-09-2012 Danh mục các đề tài NCKH của sinh viên, học viên cao học và NCS
Mau19(DHH) 06-06-2012 Tổng hợp kế hoạch phân bổ kinh phí KHCN năm .... của trường/khoa
Mau21(DHH) 04-06-2012 Thống kê nguồn tài chính của trường và tổng thu từ hoạt động KH&CN của các trường đại học giai đoạn…….
Mau20(DHH) 04-06-2012 Tổng hợp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp thực hiện trong kế hoạch năm...
Mau2(PL3) 28-12-2011 Mẫu 2-Phụ lục 3: Danh mục hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2013(Kèm theo công văn số 8253 /BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 12 năm 2011)
Mau1(PL3) 28-12-2011 Mẫu 1-Phụ lục 3: Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2013(Kèm theo công văn số 8253 /BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 12 năm 2011)
Mau7(PL2) 28-12-2011 Mẫu 7-Phụ lục 2: Danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2013 (Kèm theo công văn số 8253 /BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 12 năm 2011)
Mau6(PL2) 28-12-2011 Mẫu 6-Phụ lục 2: Phiếu đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương năm 2013(Kèm theo công văn số 8253 /BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 12 năm 2011)
Mau5(PL2) 28-12-2011 Mẫu 5-Phụ lục 2: Phiếu đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu năm 2013(Kèm theo công văn số 8253 /BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 12 năm 2011)
Mau3(PL2) 28-12-2011 Mẫu 3-Phụ lục 2: Danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2013(Kèm theo công văn số 8253 /BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 12 năm 2011)
Mau4(PL2) 28-12-2011 Mẫu 4-Phụ lục 2: Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2013(Kèm theo công văn số 8253 /BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 12 năm 2011)
Mau2(PL2) 28-12-2011 Mẫu 2-Phụ lục 2: Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2013(Kèm theo công văn số 8253 /BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 12 năm 2011)
Mau1(PL2) 28-12-2011 Mẫu 1-Phụ lục 2: Phiếu đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2013(Kèm theo công văn số 8253 /BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 12 năm 2011)
Mau2(PL1) 28-12-2011 Mẫu 2-Phụ lục 1: Danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước năm 2013
Mau1(PL1) 28-12-2011 Mẫu 1-Phụ lục 1: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước năm 2013
Mau7(DHH) 28-06-2011 Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở