Tìm thấy 65 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
Mau3(DHH) 28-06-2011 Danh mục các đề tài NCKH cấp cơ sở đã được tuyển chọn đưa vào kế hoạch hàng năm.
Mau2(DHH) 28-06-2011 Tổng hợp các đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở đề đưa vào kế hoạch hàng năm
Phụ lục 28-06-2011 Mẫu báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Mau6(DHH) 28-06-2011 Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở
Mau5(DHH) 28-06-2011 Danh mục các đề tài NCKH cấp cơ sở đã được tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện
Mau1(DHH) 28-06-2011 Phiếu đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đại học Huế
Mau4(DHH) 28-06-2011 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Mau18(DHH) 28-06-2011 Công văn đề nghị công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở
Mau17(DHH) 28-06-2011 Báo cáo triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở
Mau16(DHH) 28-06-2011 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở
Mau11(DHH) 28-06-2011 Thông tin kết quả nghiên cứu.
Mau14(DHH) 28-06-2011 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH
Mau15(DHH) 28-06-2011 Phiếu đánh giá nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở
Mau12(DHH) 28-06-2011 Thông tin kết quả nghiên cứu (tiếng Anh)
Mau13(DHH) 28-06-2011 Phiếu đánh giá nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH
Mau9(DHH) 28-06-2011 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Mau10(DHH) 28-06-2011 Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
Mau8(DHH) 28-06-2011 Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở
PLI-II (CV 8482) 29-12-2010 Các biểu mẫu kèm theo công văn số 8482/BGDĐT-KHCNMT về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2012.
BieuKHSHTT[1-6] 07-06-2010 Các biểu kèm theo CV 604/ĐHH-KHCN về triển khai kế hoạch SHTT năm 2010
GS/PGS_MauSo1 14-04-2010 BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ (2010) (Mẫu 1)
GS/PGS_MauSo8 14-04-2010 ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ (Mẫu 8)
Mau5(BGD&ĐT) 29-03-2010 Giới thiệu tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ ban hành theo Thông tư 12 của Bộ GD&ĐT.
Mau4(BGD&ĐT) 29-03-2010 Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
PL1.1-PL1.10 (Thông tư 12) 24-02-2010 Các Phụ lục cấp cơ sở kèm theo Thông tư 12
PL2.1-2.15 (Thông tư 12) 24-02-2010 Các Phụ lục cấp Nhà nước kèm theo Thông tư 12
Bieu KH20..(7) 11-01-2010 Kế hoạch sữa chữa xây dựng nhỏ các tổ chức nghiên cứu phát triển hàng năm
PL1b 11-01-2010 Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ
Bieu KH20..(8) 11-01-2010 Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các tổ chức KH&CN hàng năm
Bieu KH20..(6) 11-01-2010 Kế hoạch tăng cường năng lực nghiên cứu các tổ chức KH&CN hàng năm