Tìm thấy 77 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
31/2018/TT-BGDĐT 24-12-2018 Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
30/2018/TT-BGDĐT 21-12-2018 Thông tư ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
24/2018/TT-BGDĐT 28-09-2018 Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
TT: 17/2017/TT-BGDĐT 13-07-2017 Thông tư Sửa đổi cụm từ " Vụ Hợp tác quốc tế" và " Cục Đào tạo với nước ngoài " thành " Cục Hợp tác quốc tế"; cụm từ " Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" thành " Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
TT: 03/2017/TT-BGDĐT 13-01-2017 Thông tư ban hành Chương trình giáo dục Quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp, cao đẳng và cơ sở giáo dục đại học.
TT: 26/2016/TT-BGDĐT 30-12-2016 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.
TT: 27/2016/TT-BGDĐT 30-12-2016 Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
TT: 23/2016/TT-BGDĐT 13-10-2016 Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.
TT: 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP 22-06-2016 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội.
TT: 18/2016/TT-BGDĐT 22-06-2016 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học".
TTLT: 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA 05-05-2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
TT: 11/2016/BGDĐT 11-04-2016 Thông tư ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
TT: 10/2016/TT-BGDĐT 05-04-2016 Thông tư ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
CV: 01/VBHN-BGDĐT 25-03-2016 Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.
TT: 02/2016/TT-BGDĐT 10-03-2016 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
TT: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30-12-2015 Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
08/2014/TT-BGDĐT 20-03-2014 V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
TT 16/2012/TT-BGDĐT 09-05-2012 Thông tư: Ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
TT: 12/2912/TT-BGDĐT 03-04-2012 Thông tư: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.
TT 07_2012_TT_BGDĐT 17-02-2012 Thông tư: Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
TT 176/2011/TT-BQP 15-09-2011 Thông tư Ban hành Chương trình Bôi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.
TT 19_2011_TT_BGDDT 24-05-2011 Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học.
TT 10/2011/TT-BGDĐT 28-02-2011 Thông tư: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.
TT 09_2011_TT_BGDĐT 24-02-2011 Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp.
TT 08_2011_TT_BGDDT 17-02-2011 Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.
TT 06/2011/TT-BGDĐT 11-02-2011 Thông tư: Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
TT 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
TT 38/2010/TT-BGDĐT 05-01-2011 Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết dịnh cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
TT 225/2010/TT-BTC 31-12-2010 Thông tư: Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
TT 185/2010/TT-BTC 15-11-2010 Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.