Tìm thấy 77 văn bản - Hiển thị 17 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
TT 12/TT-BGDĐT 29-03-2010 Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
12/2009/TT-BKHCN 24-02-2010 Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
33/2009/TT-BGDĐT 13-11-2009 Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)
16/2009/TT-BGDĐT 17-07-2009 THÔNG TƯ Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn,bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
08/2009/TT-BGDĐT 21-04-2009 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
06/2009/TT-BXD 17-04-2009 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
07/2009/TTLT-BGDDT-BNV 15-04-2009 Thông tư liên tịch hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
05/2009/TT-BXD 15-04-2009 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
17/2008/TT-BTC 05-12-2008 Thông tư Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
113/2008/TT-BTC 27-11-2008 Thông tư Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
105/2008/TT-BTC 13-11-2008 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.
08/2008/BYT-BGDÐT 08-07-2008 Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cở sở giáo dục
51/2008/TT-BTC 16-06-2008 Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước
TT 03/2008/TT-BNV 03-06-2008 Thông tư: Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.
12/2008/TT-BXD 07-05-2008 Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
11/2008/TT-BXD 05-05-2008 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ \"về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại\"
TT 21/2008/TT-BGDĐT 23-04-2008 Thông tư: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.