Tìm thấy 79 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
931/QĐ-UBND 04-04-2024 931/QĐ-UBND : QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế
1299/QĐ-UBND 06-06-2023 1299/QĐ-UBND : Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo 138)
2787/QĐ-UBND 17-11-2022 2787/QĐ-UBND : Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên Huế)
2201/QĐ-UBND 13-09-2022 2201/QĐ-UBND : Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế
69/2020/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
63/2020/QĐ-UBND 14-12-2020 Quyết định Ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn
10/2020/GP-XBBT 14-07-2020 Giấy phép xuất bản bản tin Đại học Huế
242/TB-UBND 23-06-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế
1267/QĐ-UBND 27-05-2020 Quyết định v/v kiên toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
109/TB-UBND 24-03-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế về kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
86/KH-UBND 23-03-2020 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng năm 2030
01/KH-UBND 02-01-2020 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
63/2019/QĐ-UBND 09-10-2019 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
15/2019/GP-XBBT 05-08-2019 Giấy phép xuất bản bản tin: Bản tin Đại học Huế
173/KH-UBND 19-07-2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v tămg cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
119/KH-UBND 09-05-2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 71 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
583/QĐ-UBND 08-03-2019 Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Thừa Thiên Huế
10/2019/QĐ-UBND 04-03-2019 Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế"
2875/QĐ-UBND 10-12-2018 Quyết định v/v sáp nhập Ban chỉ đạo về giáo dục và đào tạo vào Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
275/TB-UBND 10-10-2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế
768/QĐ-UBND 10-04-2018 Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế
101/2017/QĐ-UBND 15-12-2017 Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
101/2017/QĐ-UBND 15-12-2017 Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2694/QĐ-UBND 14-11-2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
QĐ: 2439/QĐ-UBND 20-10-2017 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc triển khai
KH: 190/KH-UBND 21-09-2017 Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020.
QĐ: 60/2017/QĐ-UBND 11-08-2017 Quyết định ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.
Thông báo 21-07-2017 Thông báo nội dung buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Đại học Huế về định hướng phát triển Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
CV: 5103/UBND-TH 18-07-2017 V/v tham dự các phiên họp, cuộc họp do UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức.
KH: 148/KH-UBND 30-06-2017 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống tội phạm quốc gia.