Tìm thấy 79 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
KH: 147/KH-UBND 30-06-2017 Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.
KH: 127/KH-UBND 29-05-2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
CT: 04/CT-UBND 16-02-2017 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.
QĐ: 277/QĐ-UBND 13-02-2017 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
QĐ: 3333/QĐ-UBND 23-12-2016 Quyết định về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
KH: 195/KH-UBND 23-12-2016 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
QĐ: 89/2016/QĐ-UBND 20-12-2016 Quyết định ban hành Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế.
QĐ: 90/2016/QĐ-UBND 20-12-2016 Quyết định ban hành Quy định tạo lập và sử dụng hồ sơ điện tử, thẻ điện tử trong giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
KH: 1510/KH-HĐPHCTPBGDPL 13-12-2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách Tư pháp và hoạt động Tư pháp năm 2017.
QĐ: 2729/QĐ-UBND 04-11-2016 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế.
QĐ: 49/2016/QĐ-UBND 21-07-2016 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
QĐ: 1626/QĐ-UBND 14-07-2016 Quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
QĐ: 44/2016/QĐ-UBND 30-06-2016 Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, trình tự tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
QĐ: 1194/QĐ-UBND 06-06-2016 Quyết định về việc kiện toàn Ban điều phối thực hiện thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế giai đoạn 2014 - 2020.
QĐ: 807/QĐ-UBND 22-04-2016 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế.
CV: 1219/UBND-YT 14-03-2016 Về việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
CV: 11/LTLS 09-03-2016 Về việc phối hợp thực hiện việc chỉnh lý, lưu trữ tài liệu tại các đơn vị.
QĐ: 339/QĐ-UBND 29-02-2016 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh Thừa Thiên Huế
CT: 07/CT-UBND 05-02-2016 Chỉ thị về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên" gia đoạn 2016 - 2020.
QĐ: 257/QĐ-UBND 04-02-2016 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả đầu tư công trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế".
TB: 11/TB-UBND 19-01-2016 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.
CT: 02/CT-UBND 12-01-2016 Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.
CT: 01/CT-UBND 08-01-2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tết Nguyên đán Bính Thân, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Festival Huế và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm 2016.
KH: 05/KH-UBND 07-01-2016 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.
TB: 02/TB-SXD 06-01-2016 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
QĐ: 3092/QĐ-UBND 30-12-2015 Quyết định về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.
QĐ: 3070/QĐ-UBND 28-12-2015 Quyết định về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.
QĐ: 609/QĐ-UBND 30-03-2014 Quyết định: Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Đại học Huế.
QĐ: 108/QĐ-BCH 12-03-2014 Quyết định: Về việc thành lập Trung đội tự vệ Cơ quan Đại học Huế.
QĐ: 109/QĐ-BCH 12-03-2014 Quyết định: Về việc bộ nhiệm cán bộ Tự vệ Cơ quan Đại học Huế.