Tìm thấy 79 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
814/QĐ-BGDĐ 14-03-2024 814/QĐ-BGDĐ : Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030” năm 2024, 2025
02/2024/TT-BGDĐT 06-03-2024 02/2024/TT-BGDĐT : Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1319/QĐ-ĐHH 12-09-2022 1319/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế
267/QĐ-ĐHH 07-03-2022 267/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế
2072/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định ban hành chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021-2025
31/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
763/QĐ-ĐHH 03-06-2020 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2020 - 2030 và Tổ Thư ký
422/QĐ-ĐHH 04-03-2020 Quyết định v/v đổi tên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kiện toàn Hội đồng, Tổ giúp việc
2007/QĐ-BGDĐT 15-07-2019 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020" năm 2019
723/TB-ĐHH 06-06-2019 Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
1209/BGDĐT-QLCL 27-03-2019 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019
1484/QĐ-ĐHH 14-11-2018 Quyết định ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế
836/HD-ĐHH 21-06-2018 Hướng dẫn V/v thực hiện các giải pháp phát triển ảnh hưởng của các trang web trong hệ thộng website của Đại học Huế theo chuẩn xếp hạng Webometrcis
688/QĐ-ĐHH 31-05-2018 V/v cấp Giấy chứng nhận kết quả đánh giá nội bộ cơ sở đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
687/QĐ-ĐHH 31-05-2018 V/v cấp Giấy chứng nhận kết quả đánh giá nội bộ cơ sở đào tạo Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
686/QĐ-ĐHH 31-05-2018 V/v cấp Giấy chứng nhận kết quả đánh giá nội bộ cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật, Đại học Huế
12/NQ-HĐĐBCLGD 11-05-2018 V/v thẩm định kết quả đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật, Đại học Huế
13/NQ-HĐĐBCLGD 11-05-2018 Nghị quyết V/v thẩm định kết quả đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
1356/QĐ-ĐHH 30-11-2017 Ban hành hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng chương trình đào tạo tại Đại học Huế theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
QĐ: 1010/QĐ-ĐHH 18-09-2017 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo đánh giá nội bộ tại Đại học Huế và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.
QĐ: 1008/QĐ-ĐHH 15-09-2017 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 -2021.
QĐ: 777/QĐ-ĐHH 25-07-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Tổ giúp việc Hội đồng.
QĐ: 106/QĐ-ĐHH 14-02-2017 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kết quả đánh giá nội bộ cơ sở đào tạo Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
QĐ: 105/QĐ-ĐHH 14-02-2017 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kết quả đánh giá nội bộ cơ sở đào tạo Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.
NQ: 41/NQ-HĐĐBCLGD 23-11-2016 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.
NQ: 37/NQ-HĐĐBCLGD 17-10-2016 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
CV: 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD 28-09-2016 Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.
QĐ: 1205/QĐ-ĐHH 28-09-2016 Quyết định ban hành Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016 - 2017 của Đại học Huế.
QĐ: 2571/QĐ-BGDĐT 28-07-2016 Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016.
QĐ: 2097/QĐ-BGDĐT 21-06-2016 Quyết định ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài.