Tìm thấy 2167 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
554/QĐ-ĐHH 09-04-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
554/QĐ-ĐHH 09-04-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
545/QĐ-ĐHH 08-04-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
539/QĐ-ĐHH 08-04-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Phó Giám đốc Trương Quý Tùng được ký đóng dấu Đại học Huế đối với các văn bản hành chính và chứng từ tài chính của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
525/QĐ-ĐHH 31-03-2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-ĐHH ngày 21/10/2015 của Giám đốc Đại học Huế
519/QĐ-ĐHH 30-03-2020 Quyết định v/v thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế
522/QĐ-ĐHH 30-03-2020 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, các Ban chức năng và Tạp chí Khoa học Đại học Huế
856/QĐ-BGDĐT 26-03-2020 Quyết định danh sách thành viên Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực
508/QĐ-ĐHH 25-03-2020 Quyết định v/v ban hành Danh mục hồ sơ Đại học Huế năm 2020
509/QĐ-ĐHH 25-03-2020 Quyết định phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Luật, Đại học Huế
109/TB-UBND 24-03-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đại học Huế về kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
492/QĐ-ĐHH 24-03-2020 Quyết định v/v thành lập các đơn vị thuộc Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế
86/KH-UBND 23-03-2020 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng năm 2030
477/QĐ-ĐHH 20-03-2020 Quyết định v/v bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Đại học Huế
07/2020/TT-BGDĐT 20-03-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ , được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
06/2020/TT-BGDĐT 19-03-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05/2020/TT-BGDĐT 18-03-2020 Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
04/2020/TT-BGDĐT 18-03-2020 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
474/QĐ-ĐHH 18-03-2020 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
470/QĐ-ĐHH 17-03-2020 Quyết định phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
468/QĐ-ĐHH 17-03-2020 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế
465/QĐ-ĐHH 16-03-2020 Quyết định v/v thành lập Ban Điều hành các hoạt động công nghệ thông tin Đại học Huế
459/QĐ-ĐHH 12-03-2020 Quyết định ban hành Quy định về Tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng tại Đại học Huế
452/QĐ-ĐHH 11-03-2020 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
310/CTr-ĐHH 11-03-2020 Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 18/02/2020 của Đảng ủy Đại học Huế tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định về công tác văn thư
423/QĐ-ĐHH 04-03-2020 Quyết định Quy định tiêu chuẩn đề tài khoa học và công nghệ cấp Khoa trực thuộc Đại học Huế
273/ĐHH-KHCNQHQT 04-03-2020 V/v thay đổi đơn vị tiếp nhận, quản lý sản phẩm ứng dụng các đề tài, nhiệm vụ KH&CN
422/QĐ-ĐHH 04-03-2020 Quyết định v/v đổi tên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kiện toàn Hội đồng, Tổ giúp việc
424/QĐ-ĐHH 04-03-2020 Quyết định phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế