Tìm thấy 2167 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1255/QĐ-ĐHH 31-08-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1259/QĐ-ĐHH 31-08-2020 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
1228/QĐ-ĐHH 26-08-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1221/QĐ-ĐHH 24-08-2020 Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
1226/QĐ-ĐHH 24-08-2020 Quyết định v/v ban hành Quy định Đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ
1206/QĐ-ĐHH 14-08-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Phương, PGS.TS, GVCC Trường Đại học Luật tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1186/QĐ-ĐHH 10-08-2020 Quyết định ban hành Quy định Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại Đại học Huế
1176/QĐ-ĐHH 07-08-2020 Quyết định v/v bổ dung thành viên Ban Điều hành Dự án CDAE (Curriculum Development in Agroecology)
619/TB-BGDĐT 03-08-2020 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Đại học Huế
2172/QĐ-BGDĐT 03-08-2020 Quyết định v/v Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
22/NQ-ĐHH 01-08-2020 Nghị quyết v/v thông qua phương án Quy hoạch tổng thể và thiết kế Cổng Đại học Huế tại Trường Bia
1113/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định v/v sửa đổi một số điều của Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 926/QĐ-ĐHH ngày 01/9/2017 của Giám đốc Đại học Huế
1115/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nghệ Thuật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
19/NQ-HĐĐH 31-07-2020 Nghị quyết về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
20/QĐ-HĐĐH 31-07-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
20/2020/TT-BGDĐT 27-07-2020 Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
1068/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định v/v bổ nhiệm bà Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, TS.GVC giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024
1063/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định v/v giải thể Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế từ ngày 01/8/2020
1064/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định v/v giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế kể từ 01/8/2020
1010/QĐ-ĐHH 16-07-2020 Quyết định v/v áp dụng hóa đơn điện tử trong các đơn vị thuộc Đại học Huế
10/2020/GP-XBBT 14-07-2020 Giấy phép xuất bản bản tin Đại học Huế
967/QĐ-ĐHH 10-07-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
19/QĐ-ĐHH 01-07-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Nhà xuất bản Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
910/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
911/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
912/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
19/2020/TT-BGDĐT 29-06-2020 Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1660/QĐ-BGDĐT 24-06-2020 Quyết định ban hành Quy trình thực hiện chương trình, dự án và nhiệm vụ đầu tư tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
883/QĐ-ĐHH 24-06-2020 Quyết định Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài giữa Khoa Quốc tế - Đại học Huế với Trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC-Kreams, Áo
878/QĐ-ĐHH 23-06-2020 Quyết định ban hành các học phần bổ túc kiến thức Đào tạo từ xa trình độ địa học Luật cho đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng theo hướng chuyên môn khác