Tìm thấy 2329 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1538/QĐ-ĐHH 11-10-2021 Quyết định về việc Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế
1532/QĐ-ĐHH 08-10-2021 Quyết định Về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo điều hành Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phê duyệt kèm theo Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
1528/QĐ-ĐHH 08-10-2021 Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế
1499/QĐ-ĐHH 05-10-2021 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế
26/2021/TT-BGDĐT 17-09-2021 26/2021/TT-BGDĐT : Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
1412/HD-ĐHH 09-09-2021 1412/HD-ĐHH : Hướng dẫn quy trình về ký số và phát hành văn bản điện tử Đại học Huế
24/2021/TT-BGDĐT 08-09-2021 24/2021/TT-BGDĐT : Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/2021/TT-BGDĐT 08-09-2021 25/2021/TT-BGDĐT : Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
1282/QĐ-ĐHH 30-08-2021 1282/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại Đại học Huế
1283/QĐ-ĐHH 30-08-2021 1283/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng chuyên môn các môn Lý luận chính trị tại Đại học Huế
1277/QĐ-ĐHH 27-08-2021 1277/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế
1244/QĐ-ĐHH 24-08-2021 1244/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
1245/QĐ-ĐHH 24-08-2021 1245/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
1243/QĐ-ĐHH 24-08-2021 1243/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên chức và người lao động của Đại học Huế
1184/QĐ-ĐHH 13-08-2021 1184/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng; Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể; các Ban chức năng Đại học Huế
1178/QĐ-ĐHH 13-08-2021 1178/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v ban hành đề cương chi tiết Học phần Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Huế
50/NQ-HĐĐH 09-08-2021 50/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc đổi tên Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế thành Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế
46/NQ-HĐĐH 06-08-2021 46/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế tài chính Đại học Huế
45/NQ-HĐĐH 06-08-2021 45/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
41/NQ-HĐĐH 05-08-2021 41/NQ-HĐĐH : Nghị quyết v/v công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y - Dược nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Văn Chi
40/NQ-HĐĐH 05-08-2021 40/NQ-HĐĐH : Nghị quyết v/v Công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Liêu Linh Chuyên
1096/QĐ-ĐHH 30-07-2021 Quyết định về việc ủy quyền cho ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
1019/QĐ-ĐHH 21-07-2021 Quyết định về việc Phê duyệt đề án chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Chăn nuôi trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm
978/QĐ-ĐHH 14-07-2021 Quyết định v/v điều chỉnh nhiệm vụ của thành viên Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Trái đất và Môi trường
982/QĐ-ĐHH 14-07-2021 982/QĐ-ĐHH : Quyết định v/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế
958/QĐ-ĐHH 08-07-2021 Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại Đại học Huế
944/QĐ-ĐHH 07-07-2021 Quyết định v/v phê duyệt Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, ngành Giáo dục học, chuyên ngành Giáo dục thể chất
881/QĐ-ĐHH 28-06-2021 Quyết định v/v ban hanh quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Đại học Huế
860/QĐ-ĐHH 25-06-2021 Quyết định v/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Y- Dược, Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Khoa học và Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin của Đại học Huế
2055/QĐ-BGDĐT 21-06-2021 2055/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.