Tìm thấy 2329 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
267/QĐ-ĐHH 07-03-2022 267/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế
269/QĐ-ĐHH 07-03-2022 269/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Đại học Huế
239/QĐ-ĐHH 03-03-2022 239/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường
224/QĐ-ĐHH 01-03-2022 224/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm mở ngành đào tạo Sinh thái nông nghiệp (ngành đào tạo thí điểm, mã số đề xuất: 8620120) trình độ thạc sĩ
223/QĐ-ĐHH 01-03-2022 223/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc mở ngành đào tạo Lâm nghiệp (ngành đào tạo thí điểm, mã số đề xuất: 7620210) hệ chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Nông Lâm
210/QĐ-ĐHH 28-02-2022 210/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông số
02/2022/TT-BGDĐT 18-02-2022 02/2022/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
03/2022/TT-BGDĐT 18-02-2022 03/2022/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
157/QĐ-ĐHH 16-02-2022 157/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Huế
14/NQ-HĐĐH 07-02-2022 14/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận công nhận ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.
15/NQ-HĐĐH 07-02-2022 15/NQ-HĐĐH : Nghị quyết công nhận ông Trần Thanh Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
16/NQ-HĐĐH 07-02-2022 16/NQ-HĐĐH : Nghị quyết công nhận bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
10/NQ-HĐĐH 14-01-2022 10/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Trần Thanh Đức
01/2022/TT-BGDĐT 14-01-2022 01/2022/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học
01/2022/TT-BGDĐT 14-01-2022 01/2022/TT-BGDĐT : Thông tư ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học
08/NQ-HĐĐH 12-01-2022 08/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đại học Huế
05/NQ-ĐHH 10-01-2022 05/NQ-ĐHH : Nghị quyết phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
02/NQ-HĐĐH 07-01-2022 02/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong phạm vi nhiệm kỳ Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Trần Văn Hòa
03/NQ-HĐĐH 07-01-2022 03/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: bà Phạm Thị Hồng Nhung
04/NQ-ĐHH 07-01-2022 04/NQ-ĐHH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Võ Thanh Tùng
01/NQ-HĐĐH 06-01-2022 01/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Đoàn Đức Lương
2144/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2144/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trần Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
2143/QĐ-ĐHH 31-12-2021 Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Gắng, Khoa trưởng Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
2167/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2167/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định Đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ
2141/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2141/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Ông Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, ký các văn bản hành chính và chứng từ tài chính của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
48/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 48/2021/TT-BGDĐT : Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
2142/QĐ-ĐHH 31-12-2021 2142/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ủy quyền cho Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
47/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 47/2021/TT-BGDĐT : Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
46/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 46/2021/TT-BGDĐT : Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
105/NQ-ĐHH 31-12-2021 105/NQ-ĐHH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Lê Anh Phương