Tìm thấy 2167 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1883/QĐ-ĐHH 08-12-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban điều phối các hoạt động Pháp ngữ tại Đại học Huế
81/QĐ-HĐĐH 07-12-2020 Quyết định v/v công nhận Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hồng Sơn
80/QĐ-HĐĐH 07-12-2020 Quyết định v/v vông nhận Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Khoa Cương
79/QĐ-HĐĐH 07-12-2020 Quyết định v/v công nhận Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Đăng Hòa
1870/QĐ-ĐHH 04-12-2020 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Hiệu trưởng Trường Du lịch- Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
77/NQ-HĐĐH 01-12-2020 Nghị quyết v/v công nhận Chủ tịch Hội đồng trường và giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thành viên, nhiệm kỳ 2020-2025
1715/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế và Tổ giúp việc
1721/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định v/v Ban hành quy định về việc Biên soạn, thẩm định xuất bản và sử dụng giáo trình tại Đại học Huế
1682/QĐ-ĐHH 23-11-2020 Quyết định ban hành Quy định về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học viên cao học thuộc Đại học Huế
73/QĐ-HĐĐH 16-11-2020 Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế
1657/QĐ-ĐHH 16-11-2020 Quyết định v/v thành lập Hội đồng Quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến khích tài năng Đại học HUế
75/QĐ-HĐĐH 16-11-2020 Quyết định v/v thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế trên cơ sở Khoa Du lịch- Đại học Huế
74/QĐ-HĐĐH 16-11-2020 Quyết định v/v quy định hoạt động của viên chức đại diện Đại học Huế tham gia Hội đồng trường tại các trường đại học thành viên Đại học Huế
643/QĐ-ĐHH 12-11-2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế
1640/QĐ-ĐHH 11-11-2020 Quyết định v/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện của Đại học Huế
45/2020/TT-BGDĐT 11-11-2020 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
72/QĐ-HĐĐH 10-11-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
1608/QĐ-ĐHH 06-11-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế giai đoạn 2020 - 2021
1603/QĐ-ĐHH 05-11-2020 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2021
71/NQ-HĐĐH 04-11-2020 Nghị quyết v/v thông qua Đề án thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế
41/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
1589/QĐ-ĐHH 03-11-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế giai đoạn 2020 - 2021
42/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
1567/QĐ-ĐHH 02-11-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1561/QĐ-ĐHH 30-10-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1545/QĐ-ĐHH 26-10-2020 Quyết định v phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1525/QĐ-ĐHH 20-10-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
66/QĐ-HĐĐH 19-10-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
1519/QĐ-ĐHH 19-10-2020 Quyết định vhê duyệt Đề án vị trí việc làm Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1514/QĐ-ĐHH 16-10-2020 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 -2021 và Thường trực Hội đồng