Tìm thấy 2329 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
834/QĐ-ĐHH 21-06-2021 Quyết định v/v ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và điều chỉnh những môn học bổ túc kiến thức trong các kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ (thay thế Quyết định số 529/QĐ-ĐHH ngày 06/5/2021)
836/QĐ-ĐHH 21-06-2021 Quyết định v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận sáng kiến Đại học Huế
745/QĐ-ĐHH 04-06-2021 Quyết định v/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Tổ công tác thuộc Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
831/HD-ĐHH 03-06-2021 Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến
704/QĐ-ĐHH 31-05-2021 Quyết định v/v sửa đổi một số điều của quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định 1113/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế
686/QĐ-ĐHH 27-05-2021 Quyết định v/v ủy quyền cho Quyền Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
667/QĐ-ĐHH 26-05-2021 Quyết định v/v điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban điều hành chương trình VLIR-IUC, Văn phòng Chương trình (PSU) Đại học Huế
587/QĐ-ĐHH 17-05-2021 Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
19/TB-HĐKHĐT 11-05-2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế, Phiên họp thứ nhất năm 2021
537/QĐ-ĐHH 07-05-2021 Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giai đoạn 2019-2021
527/QĐ-ĐHH 06-05-2021 Quyết định v/v kiện toàn Ban biên tập Tạp chí khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển
528/QĐ-ĐHH 06-05-2021 Quyết định v/v kiện toàn Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn
23/QĐ-HĐĐH 29-04-2021 Quyết định v/v bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Nguyễn Duân
1440/QĐ-BGDĐT 29-04-2021 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
482/QĐ-ĐHH 27-04-2021 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế
451/QĐ-ĐHH 22-04-2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021-2026
449/QĐ-ĐHH 22-04-2021 Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu
443/QĐ-ĐHH 20-04-2021 Quyết định v/v Ban hành Quy định tạm thời quy trình làm phách bài thi và chấm thi trong kỳ thi tuyển sinh cao học tại Đại học Huế
13/2021/TT-BGDĐT 15-04-2021 Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
404/QĐ-ĐHH 12-04-2021 Quyết định v/v Ban hành Quy định tạm thời quy trình làm việc của Ban đề thi trong kỳ thi tuyển sinh cao học tại Đại học Huế
387/QĐ-ĐHH 08-04-2021 Quyết định v/v thành lập các tổ công tác thuộc Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
1177/QĐ-BGDĐT 05-04-2021 Quyết định v/v công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
1179/QĐ-BGDĐT 05-04-2021 Quyết định v/v Công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026: PGS.TS Huỳnh Văn Chương
362/QĐ-ĐHH 02-04-2021 Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Dự án phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để quản lý rủi ro lũ lụt nhằm phát triển đô thị theo hướng thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam (FloodAdaptVN)
306/QĐ-ĐHH 24-03-2021 306/QĐ-ĐHH : Quyết định V/v cho phép Khoa Quốc tế - Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
0 24-03-2021 Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Huế và Trường Đại học Duy Tân
384/HD-ĐHH 22-03-2021 Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến
289/QĐ-ĐHH 18-03-2021 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo điều hành Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phê duyệt kèm theo Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các Tổ Chuyên môn
08/2021/TT-BGDĐT 18-03-2021 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
288/QĐ-ĐHH 18-03-2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế và Tổ giúp việc Hội đồng