Tìm thấy 781 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
68/NQ-HĐĐH 22-10-2021 68/NQ-HĐĐH : Nghị quyết Về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Trương Quý Tùng
68/NQ-HĐĐH 22-10-2021 68/NQ-HĐĐH : Nghị quyết Về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Trương Quý Tùng
1532/QĐ-ĐHH 08-10-2021 Quyết định Về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo điều hành Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phê duyệt kèm theo Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
1282/QĐ-ĐHH 30-08-2021 1282/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại Đại học Huế
1283/QĐ-ĐHH 30-08-2021 1283/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng chuyên môn các môn Lý luận chính trị tại Đại học Huế
1245/QĐ-ĐHH 24-08-2021 1245/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
1243/QĐ-ĐHH 24-08-2021 1243/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên chức và người lao động của Đại học Huế
1244/QĐ-ĐHH 24-08-2021 1244/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế và Tổ Giúp việc Hội đồng
1184/QĐ-ĐHH 13-08-2021 1184/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng; Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể; các Ban chức năng Đại học Huế
50/NQ-HĐĐH 09-08-2021 50/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc đổi tên Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế thành Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế
45/NQ-HĐĐH 06-08-2021 45/NQ-HĐĐH : Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
40/NQ-HĐĐH 05-08-2021 40/NQ-HĐĐH : Nghị quyết v/v Công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Liêu Linh Chuyên
41/NQ-HĐĐH 05-08-2021 41/NQ-HĐĐH : Nghị quyết v/v công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y - Dược nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Văn Chi
978/QĐ-ĐHH 14-07-2021 Quyết định v/v điều chỉnh nhiệm vụ của thành viên Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Trái đất và Môi trường
2055/QĐ-BGDĐT 21-06-2021 2055/QĐ-BGDĐT : Quyết định v/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
836/QĐ-ĐHH 21-06-2021 Quyết định v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận sáng kiến Đại học Huế
745/QĐ-ĐHH 04-06-2021 Quyết định v/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Tổ công tác thuộc Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
667/QĐ-ĐHH 26-05-2021 Quyết định v/v điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban điều hành chương trình VLIR-IUC, Văn phòng Chương trình (PSU) Đại học Huế
537/QĐ-ĐHH 07-05-2021 Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giai đoạn 2019-2021
23/QĐ-HĐĐH 29-04-2021 Quyết định v/v bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Nguyễn Duân
387/QĐ-ĐHH 08-04-2021 Quyết định v/v thành lập các tổ công tác thuộc Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
1177/QĐ-BGDĐT 05-04-2021 Quyết định v/v công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
1179/QĐ-BGDĐT 05-04-2021 Quyết định v/v Công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026: PGS.TS Huỳnh Văn Chương
362/QĐ-ĐHH 02-04-2021 Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Dự án phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để quản lý rủi ro lũ lụt nhằm phát triển đô thị theo hướng thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam (FloodAdaptVN)
289/QĐ-ĐHH 18-03-2021 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo điều hành Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phê duyệt kèm theo Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các Tổ Chuyên môn
184/QĐ-ĐHH 02-03-2021 Quyết định v/v thành lập các khoa, phòng chức năng, trung tâm và các bộ môn thuộc khoa, thuộc Trường Du lịch, Đại học Huế
391/QĐ-BTL 23-02-2021 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh Quân khu 4, Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 4
133/QĐ-ĐHH 08-02-2021 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng và Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế
74/QĐ-ĐHH 22-01-2021 Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Du lịch- Đại học Huế
73/QĐ-ĐHH 22-01-2021 Quyết định v/v quy định tạm thời về chức danh Giám đốc chương trình đào tạo tại Đại học Huế