Tìm thấy 781 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
28/NQ-HĐĐH 04-04-2022 28/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế
26/NQ-HĐĐH 31-03-2022 26/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Khảo thí - Đại học Huế
21/NQ-HĐĐH 25-03-2022 21/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy
20/NQ-HĐĐH 25-03-2022 20/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc ban hành Quy trình, thủ tục thay thế thành viên Hội đồng trường
19/NQ-HĐĐH 23-03-2022 19/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
269/QĐ-ĐHH 07-03-2022 269/QĐ-ĐHH : Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Đại học Huế
14/NQ-HĐĐH 07-02-2022 14/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận công nhận ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.
16/NQ-HĐĐH 07-02-2022 16/NQ-HĐĐH : Nghị quyết công nhận bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
15/NQ-HĐĐH 07-02-2022 15/NQ-HĐĐH : Nghị quyết công nhận ông Trần Thanh Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
10/NQ-HĐĐH 14-01-2022 10/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ông Trần Thanh Đức
05/NQ-ĐHH 10-01-2022 05/NQ-ĐHH : Nghị quyết phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
02/NQ-HĐĐH 07-01-2022 02/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong phạm vi nhiệm kỳ Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Trần Văn Hòa
03/NQ-HĐĐH 07-01-2022 03/NQ-HĐĐH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: bà Phạm Thị Hồng Nhung
04/NQ-ĐHH 07-01-2022 04/NQ-ĐHH : Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Võ Thanh Tùng
01/NQ-HĐĐH 06-01-2022 01/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Đoàn Đức Lương
105/NQ-ĐHH 31-12-2021 105/NQ-ĐHH : Nghị quyết về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025: ông Lê Anh Phương
41/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 41/2021/TT-BGDĐT : Thông tư Quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
2079/QĐ-ĐHH 27-12-2021 2079/QĐ-ĐHH : QUYẾT ĐỊNH về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế
2046/QĐ-ĐHH 22-12-2021 2046/QĐ-ĐHH : Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2021 - 2026
1925/QĐ-ĐHH 08-12-2021 1925/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức trong Đại học Huế
1924/QĐ-ĐHH 08-12-2021 1924/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong Đại học Huế
87/NQ-HĐĐH 08-12-2021 87/NQ-HĐĐH : Nghị quyết Ban hành Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và công nhận Hiệu trưởng trường đại học thành viên
1923/QĐ-ĐHH 08-12-2021 1923/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Đại học Huế
1884/QĐ-ĐHH 06-12-2021 1884/QĐ-ĐHH : Quyết định Ban hành Quy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động Đại học Huế
80/NQ-HĐĐH 01-12-2021 80/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 3 Nghị quyết số 71/NQ-HĐĐH ngày 25/10/2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sáp nhập Viện Tài Nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
1799/QĐ-ĐHH 24-11-2021 1799/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành và các Tiểu ban thực hiện Dự án “Phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để quản lý rủi ro lũ lụt nhằm phát triển đô thị theo hướng thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam” (FloodAdaptVN)
1600/QĐ-ĐHH 26-10-2021 1600/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Đại học Huế
1635/QĐ-ĐHH 26-10-2021 1635/QĐ-ĐHH : Quyết định Về việc kiện toàn Ban Điều hành hoạt động hợp tác với Trường Đại học Duy Tân
70/NQ-HĐĐH 25-10-2021 70/NQ-HĐĐH : Nghị quyết về việc sáp nhập Tạp chí Khoa học Đại học Huế vào Nhà xuất bản Đại học Huế
71/NQ-HĐĐH 25-10-2021 71/NQ-HĐĐH: Nghị quyết về việc sáp nhập Viện Tài nguyên và Môi trường vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế