Tìm thấy 781 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
06/QĐ-HĐĐH 19-01-2021 Quyết định ban hành Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế
07/QĐ-HĐĐH 19-01-2021 Quyết định v/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
04/NQ-ĐHH 19-01-2021 Nghị quyết v/v công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026
03/QĐ-HĐĐH 03-01-2021 Quyết định v/v giao Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Văn Chi
90/NQ-HĐĐH 31-12-2020 Nghị quyết v/v thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Du lịch - Đại học Huế
91/NQ-HĐĐH 31-12-2020 Nghị quyết V/v thông qua Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế
89/QĐ-HĐĐH 29-12-2020 Quyết định v/v giao Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Dương Tuấn Quang
85/QĐ-HĐĐH 17-12-2020 Quyết định v/v giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Quang Vũ
83/QĐ-HĐĐH 11-12-2020 Quyết định v/v giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Liêu Linh Chuyên
84/QĐ-HĐĐH 11-12-2020 Quyết định v/v giao quyền Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Lê Chung
1883/QĐ-ĐHH 08-12-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban điều phối các hoạt động Pháp ngữ tại Đại học Huế
79/QĐ-HĐĐH 07-12-2020 Quyết định v/v công nhận Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Đăng Hòa
80/QĐ-HĐĐH 07-12-2020 Quyết định v/v vông nhận Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Khoa Cương
81/QĐ-HĐĐH 07-12-2020 Quyết định v/v công nhận Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hồng Sơn
77/NQ-HĐĐH 01-12-2020 Nghị quyết v/v công nhận Chủ tịch Hội đồng trường và giao quyền Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thành viên, nhiệm kỳ 2020-2025
1715/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định v/v kiện toàn Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế và Tổ giúp việc
74/QĐ-HĐĐH 16-11-2020 Quyết định v/v quy định hoạt động của viên chức đại diện Đại học Huế tham gia Hội đồng trường tại các trường đại học thành viên Đại học Huế
75/QĐ-HĐĐH 16-11-2020 Quyết định v/v thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế trên cơ sở Khoa Du lịch- Đại học Huế
73/QĐ-HĐĐH 16-11-2020 Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế
72/QĐ-HĐĐH 10-11-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
1608/QĐ-ĐHH 06-11-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế giai đoạn 2020 - 2021
1603/QĐ-ĐHH 05-11-2020 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2021
1589/QĐ-ĐHH 03-11-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế giai đoạn 2020 - 2021
1567/QĐ-ĐHH 02-11-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1561/QĐ-ĐHH 30-10-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1545/QĐ-ĐHH 26-10-2020 Quyết định v phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1525/QĐ-ĐHH 20-10-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1519/QĐ-ĐHH 19-10-2020 Quyết định vhê duyệt Đề án vị trí việc làm Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
66/QĐ-HĐĐH 19-10-2020 Quyết định v/v công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025
1515/QĐ-ĐHH 16-10-2020 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 -2021