English   rss
Liên kết
Danh sách GS, PGS, TS
Chọn đơn vị: 

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ / PHÓ GIÁO SƯ / TIẾN SĨ CƠ HỮU (Cơ quan Đại học Huế)

Số Giáo Sư: 0
Số Phó Giáo Sư: 7
Số Tiến Sĩ: 18
STT Họ và tên Chức danh Học vị
1 Lê Văn Anh Phó Giáo Sư Tiến sĩ
2 Nguyễn Chí Bảo Tiến sĩ
3 Hoàng Tịnh Bảo Tiến sĩ
4 Nguyễn Duân Phó Giáo Sư Tiến sĩ
5 Lê Nam Hải Tiến sĩ
6 Hoàng Hữu Hạnh Phó Giáo Sư Tiến sĩ
7 Nguyễn Công Hào Tiến sĩ
8 Nguyễn Khắc Hoàn Phó Giáo Sư Tiến sĩ
9 Đỗ Mạnh Hùng Tiến sĩ
10 Nguyễn Văn Huy Tiến sĩ
11 Trần Trung Hỷ Tiến sĩ
12 Phạm Thế Kiên Tiến sĩ
13 Phạm Khắc Liệu Phó Giáo Sư Tiến sĩ
14 Nguyễn Quang Linh Phó Giáo Sư Tiến sĩ
15 Bùi Văn Lợi Tiến sĩ
16 Võ Viết Minh Nhật Phó Giáo Sư Tiến sĩ
17 Hoàng Kim Toản Tiến sĩ
18 Trương Quý Tùng Tiến sĩ

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM