English | Français   rss
Liên kết
Danh sách GS, PGS, TS
Chọn đơn vị: 

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ / PHÓ GIÁO SƯ / TIẾN SĨ CƠ HỮU (Cơ quan Đại học Huế)

Số Giáo Sư: 0
Số Phó Giáo Sư: 6
Số Tiến Sĩ: 21
STT Họ và tên Chức danh Học vị
1 Nguyễn Chí Bảo Tiến sĩ
2 Hoàng Tịnh Bảo Tiến sĩ
3 Huỳnh Văn Chương Phó giáo sư Tiến sĩ
4 Nguyễn Duân Phó giáo sư Tiến sĩ
5 Đỗ Thị Xuân Dung Tiến sĩ
6 Nguyễn Thị Thu Hà Tiến sĩ
7 Lê Nam Hải Tiến sĩ
8 Nguyễn Công Hào Tiến sĩ
9 Nguyễn Khắc Hoàn Phó giáo sư Tiến sĩ
10 Đỗ Mạnh Hùng Tiến sĩ
11 Nguyễn Xuân Huy Tiến sĩ
12 Nguyễn Văn Huy Tiến sĩ
13 Trần Trung Hỷ Tiến sĩ
14 Phạm Thế Kiên Tiến sĩ
15 Phạm Khắc Liệu Phó giáo sư Tiến sĩ
16 Nguyễn Quang Linh Phó giáo sư Tiến sĩ
17 Bùi Văn Lợi Tiến sĩ
18 Trần Xuân Mậu Tiến sĩ
19 Võ Viết Minh Nhật Phó giáo sư Tiến sĩ
20 Hoàng Kim Toản Tiến sĩ
21 Trương Quý Tùng Tiến sĩ

Liên kết
×