English   rss
Liên kết
Danh sách GS, PGS, TS
Chọn đơn vị: 

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ / PHÓ GIÁO SƯ / TIẾN SĨ CƠ HỮU (Cơ quan Đại học Huế)

Số Giáo Sư: 0
Số Phó Giáo Sư: 8
Số Tiến Sĩ: 20
STT Họ và tên Chức danh Học vị
1 Nguyễn Chí Bảo Tiến sĩ
2 Hoàng Tịnh Bảo Tiến sĩ
3 Huỳnh Văn Chương Phó giáo sư Tiến sĩ
4 Nguyễn Duân Phó giáo sư Tiến sĩ
5 Đỗ Thị Xuân Dung Tiến sĩ
6 Lê Nam Hải Tiến sĩ
7 Hoàng Hữu Hạnh Phó giáo sư Tiến sĩ
8 Nguyễn Công Hào Tiến sĩ
9 Nguyễn Khắc Hoàn Phó giáo sư Tiến sĩ
10 Đỗ Mạnh Hùng Tiến sĩ
11 Nguyễn Văn Huy Tiến sĩ
12 Trần Trung Hỷ Tiến sĩ
13 Phạm Thế Kiên Tiến sĩ
14 Phạm Khắc Liệu Phó giáo sư Tiến sĩ
15 Nguyễn Quang Linh Phó giáo sư Tiến sĩ
16 Bùi Văn Lợi Tiến sĩ
17 Nguyễn Thị Kim Ngân Phó giáo sư Tiến sĩ
18 Võ Viết Minh Nhật Phó giáo sư Tiến sĩ
19 Hoàng Kim Toản Tiến sĩ
20 Trương Quý Tùng Tiến sĩ

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×