English | Français   rss
Liên kết
Bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh theo B-Learning trong dạy học phần Quang hình học Vật lí 11
Hệ thống, phát triển và làm rõ thêm lý luận về năng lực, năng lực tự học, B-Learning và phảt triển năng lực theo B-Learning; các hình thức tự học; các hình thức dạy học và mức độ kết hợp theo B-Learning Chi tiết...

Nghiên cứu đặc điểm phân bố, hình thái và đa dạng di truyền của cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế
Luận án đã mô tả các đặc điểm hình thái cấu tạo đặc trưng qua các giai đoạn phát triển, đặc điểm môi trường và hiện trạng phân bố của quần thể cá Chình hoa có kích cỡ từ 120 – 1137 mm (3,0 – 4.500 g) tại Thừa Thiên Huế. Bộ công cụ phân tích thành phần chính (PCA) và phân tích cụm (CA) lần đầu tiên được sử dụng để phân tích cấu trúc quần thể dựa trên các đặc điểm hình thái và môi trường... Chi tiết...

Đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển du lịch các huyện miền núi khu vực Trị - Thiên
Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên cho phát triển du lịch theo góc độ địa lí tự nhiên trên nền tảng của phân vùng địa lí tự nhiên hiện nay Chi tiết...

Ngoại thương Đàng Trong thời chúa Nguyễn
Luận án góp phần bổ sung, hệ thống hóa nguồn tư liệu về ngoại thương Đàng Trong. Luận án cung cấp thêm nguồn tư liệu lịch sử về quan hệ thương mại giữa Đàng Trong với nước ngoài ở các thế kỷ XVI - XVIII, đặc biệt là tư liệu tiếng Pháp và tư liệu hiện vật; qua đó góp phần quan trọng vào việc nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sấu sắc hơn về sự phục hồi, phát triển và đi đến suy yếu của ngoại thương... Chi tiết...

Đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững
Luận án đã tiến hành phân vùng địa lý tự nhiên tỉnh Bình Định phục vụ phát triển du lịch (ở tỷ lệ bản đồ 1:100.00). Đã đã tiến hành đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và một số yếu tố bổ trợ nhằm xác định mức độ thuận lợi của tài nguyên đối với từng loại hình du lịch và điểm du lịch theo 6 tiểu vùng của tỉnh Bình Định. Kết quả đánh giá là cơ sở khoa học đề xuất định hướng và giải... Chi tiết...

Liên kết
×