English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số cluster silicon pha tạp kim loại bằng phương pháp hóa học tính toán
Phân tích sự phụ thuộc của cluster silicon pha tạp nguyên tử kim loại các nguyên tố nhóm A và nhóm B dãy cluster Si2M (M = Li, Na, K, Cr, Cu) cho thấy khả năng tạo cluster của các nguyên tố chuyển tiếp tốt hơn các kim loại kiềm Chi tiết...

Kết hợp kiến thức quy trình và kiến thức khái niệm về phương trình trong giải quyết các vấn đề thực tế
Kế thừa và phát triển các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về kiến thức khái niệm (KTKN), kiến thức quy trình (KTQT) và kiến thức bối cảnh (KTBC) cùng với mối quan hệ giữa chúng, nghiên cứu này đóng góp một phần lý luận về sự kết hợp của KTKN, KTQT và KTBC về nội dung phương trình trong giải quyết vấn đề (GQVĐ), mặt khác nghiên cứu này còn đóng góp một phân loại kiến thức được thiết kế... Chi tiết...

Một số mở rộng của mô đun nội xạ và các vành liên quan
Nếu M la mô đun bất bi€n đẳng cấu v6i chi€u Goldie hihl hn thl End(M ) la vanh nira hoan chlnh. Chi tiết...

Tình hình sử dụng dịch vụ chăm sóc mắt trong bệnh glôcôm và mô hình can thiệp ở người dân trên 40 tuổi tại thành phố Huế
Nghiên cứu đầu tiên trong nước về tình hình sử dụng dịch vụ chăm sóc mắt trong bệnh glôcôm bao gồm dịch vụ khám sàng lọc; dịch vụ điều trị bệnh glôcôm và tỷ lệ hiện mắc glôcôm của người dân trên 40 tuổi tại Thành phố Huế Chi tiết...

Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube