English | Français   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy.
  Quyết định số 1492/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy Đại học Huế. Chi tiết...

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế (26-08-2019 09:14)
Quyết định số 700/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 5 năm 2019 Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Huế. Chi tiết...

Quy chế, quy định quản lý sinh viên ngoại trú
Đại học Huế thống nhất quản lý sinh viên ngoại trú các trường thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc hệ chính quy theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định liên ngành số 02/QĐ-LN-ĐHH-CATP của Đại học Huế và Công an thành phố Huế Chi tiết...

Văn bản quy định về xã đặc biệt khó khăn
  Văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến danh mục thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 Chi tiết...

Văn bản quy định liên quan về học phí; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (10-07-2017 10:56)
Các văn bản này Quy định về cơ chế  thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm 2020-2021 Chi tiết...

Liên kết
×