English | Français   rss
Liên kết
Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2022

Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

Nghị quyết của Đảng ủy Đại học Huế: Đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2022

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Đảng bộ Đại học Huế
Chi tiết file đính kèm: 03-HD-DU.pdf Chi tiết...

Nghị quyết đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2021 của Đảng ủy Đại học Huế
Chi tiết file đính kèm: DU-NQ-31.pdf Chi tiết...

Liên kết
×