English | Français   rss
Liên kết
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2021
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2021. Chi tiết...

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2021-2026

Bản tin Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (31-03-2021 09:17)
  Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực giới thiệu các Bản tin Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã được xuất bản trong năm 2020. Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế số 111 - Chào Xuân Tân Sửu 2021 (05-02-2021 15:48)
    Bản tin Đại học Huế chào Xuân Tân Sửu - 2021, bức tranh sinh hoạt Đại học nhiều màu sắc:   Chi tiết...

Kỷ yếu hội thảo khoa học Mô hình đào tạo giáo viên A+B
Tiểu ban Giáo dục Đại học, Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực giới thiệu Kỷ yếu hội thảo khoa học "Mô hình đào tạo giáo iên A+B"  Chi tiết...

Liên kết
×