English | Français   rss
Liên kết
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2021-2026

Bản tin Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (31-03-2021 09:17)
  Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực giới thiệu các Bản tin Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã được xuất bản trong năm 2020. Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế số 111 - Chào Xuân Tân Sửu 2021 (05-02-2021 15:48)
    Bản tin Đại học Huế chào Xuân Tân Sửu - 2021, bức tranh sinh hoạt Đại học nhiều màu sắc:   Chi tiết...

Kỷ yếu hội thảo khoa học Mô hình đào tạo giáo viên A+B
Tiểu ban Giáo dục Đại học, Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực giới thiệu Kỷ yếu hội thảo khoa học "Mô hình đào tạo giáo iên A+B"  Chi tiết...

Thông báo kết luận số 04/VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (21-01-2021 09:47)

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×