English | Français   rss
Liên kết
Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2023 (01-07-2023 06:55)
Theo Điều 11 của Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2023. Chi tiết...

Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (01-03-2023 08:07)
Thực hiện Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023, Đại học Huế đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đăng ký. Chi tiết...

Thống kê số bài báo của Đại học Huế trên các tạp chí WoS và Scopus hàng năm

Danh mục bài báo WoS 2022

Danh mục bài báo Scopus 2022

Liên kết
×