English | Français   rss
Liên kết
Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020 (03-08-2020 10:19)
Từ ngày 15/7 đến 1/8/2020 các Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2020 đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá phần báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Theo quy định tại Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Huế công khai kết quả xét tại HĐGSCS như sau: Chi tiết...

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 HĐGS ngành, liên ngành năm 2020 (06-07-2020 19:28)
Ngày 30/6/2020, HĐGSNN đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 áp dụng đối với 28 HĐGGS ngành liên ngành. Chi tiết...

Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020 (30-06-2020 10:24)
Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020. Chi tiết...

Thông báo tập huấn trực tuyến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (17-06-2020 14:09)
Ngày 16/6/2020, Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 91/HĐGSNN-VP thông báo về tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020. Chi tiết...

Một số thông báo về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (cập nhật: 05/6/2020) (01-06-2020 16:27)
Đại học Huế xin thông báo đến các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS), các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2020 tại Đại học Huế một số thông tin cập nhật sau đây: Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×