English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021 (14-05-2021 21:09)
Theo thông báo số 74/BTCHT ngày 19/4/2021 của Ban Tổ chức Hội thi về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021, Đại học Huế đề nghị các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị thuộc, trực thuộc: Chi tiết...

Thông báo tạm hoãn tổ chức hội thảo (05-05-2021 21:32)
Theo kế hoạch, Đại học Huế sẽ tổ chức 02 Hội thảo" "Đại học Huế thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia và phát triển vùng" và "Sơ kết thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế” vào ngày 14/5/2021. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại học Huế thông báo tạm hoãn tổ chức Hội thảo nêu trên. Chi tiết...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 (13-04-2021 14:35)
Thực hiện Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức cá, nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 (đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau: Chi tiết...

Thông báo xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 (09-03-2021 16:24)
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ (KH&CN) lần thứ IV, năm 2021, Đại học Huế đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc thông báo và đôn đốc các tác giả/đồng tác giả nộp hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng theo các nội dung sau: Chi tiết...

Thông báo về Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên và giảng viên trẻ năm 2021 (25-02-2021 08:27)
Đại học Huế thông báo kế hoạch triển khai xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 theo các Kế hoạch số 91/KH-BGDĐT ngày 03/0/2021 và Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT ngày 19/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×