English | Français   rss
Liên kết
Thông báo xét khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, khoa học và công nghệ năm 2022 (12-10-2022 08:16)
Thực hiện Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHH ngày 21/01/2021 của Giám đốc Đại học Huế, Đại học Huế thông báo đăng ký xét thưởng dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2022 như sau: Chi tiết...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiên từ năm 2023 (29-08-2022 10:03)
Thực hiện Quyết định số 1243/QĐ-ĐHH ngày 29/8/2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế để tuyển chọn thực hiện từ năm 2023, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau: Chi tiết...

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023 (30-05-2022 19:06)
Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân kế hoạch đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023 như sau: Chi tiết...

Thông báo đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2023 (30-05-2022 18:29)
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân kế hoạch đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh năm 2023 như sau:  Chi tiết...

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2022 tại Đại học Huế (23-05-2022 16:32)
Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Đại học Huế cụ thể như sau: Chi tiết...

Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube