English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021 (13-08-2020 16:25)
Thực hiện Công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 (file đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau: Chi tiết...

Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ (06-08-2020 15:28)
  Ngày 31/7/2020 , Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 54 –NQ/TƯ ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chi tiết...

Lịch họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (24-07-2020 09:26)
Thực hiện Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế thông báo lịch họp các Hội đồngtuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 như sau:   Chi tiết...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (12-07-2020 10:08)
Ngày 29/6/2020 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-BGDĐT phê duyệt 05 chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021. Tại Công văn số 2459/BGDĐT-KHCNMT ngày 6/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ này. Chi tiết...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 (09-07-2020 08:00)
Thực hiện Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn  tổ chức cá, nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2021, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau: Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×