English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu nồng độ 25 hydroxy vitamin D huyết thanh và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2
Công trình đầu tiên trong nước nghiên cứu về vai trò của vitamin D đối với bệnh lý đái tháo đường típ 2 Chi tiết...

Khảo sát các tính chất, đề xuất các tiêu chuẩn đan rối và ứng dụng của một số trạng thái phi cổ điển hai và ba mode mới
Nghiên cứu đưa ra hai trạng thái phi cổ điển hai mode mới bằng phương pháp thêm và bớt photon. Đó là trạng thái kết hợp cặp thêm và bớt photon hai mode trạng thái kết hợp cặp chồng chất thêm photon và bớt photon Chi tiết...

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học Trung học phổ thông.
Xác định cấu trúc logic các kỹ năng (KN) thành phần của KN xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học bao gồm: KN phân tích các dữ kiện của tình huống; KN xác định mục tiêu cần hướng tới khi giải quyết tình huống; KN đề xuất phương án giải quyết phù hợp; KN lý giải được phương án đã chọn; Kỹ năng thực nghiệm, đánh giá lại phương án đã lựa chọn Chi tiết...

Kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững
Luận án bổ sung các khoảng trống từ các đề tài nghiên cứu trước đây, đó là bổ sung khái niệm vùng du lịch, kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hướng bền vững; mối quan hệ giữa kết nối vùng và phát triển du lịch bền vững; làm rõ nội hàm nghiên cứu về kết nối vùng trong phát triển du lịch của một địa phương với một hay nhiều địa phương khác trong nội vùng và ngoại vùng du lịch Chi tiết...

Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình
Luận án đã góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận liờn quan đến các yếu tố chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công (DVHCC) và và ảnh hưởng của nó đến sự hài lòng của doanh nghiệp và người dẫn đối với DVHCC Chi tiết...

Liên kết
×