English | Français   rss
Liên kết
Các Công ty, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành, tài trợ cho Chương trình Kick off Khởi nghiệp của Đại học Huế năm 2018
Đại học Huế kỳ vọng, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, những người đã thành công trong kinh doanh cùng với sự tư vấn các nhà quản lý nhà nước, các chuyên gia công nghệ, một hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ được hình thành ở Đại học Huế. Phong trào khởi nghiệp của sinh viên Đại học Huế sẽ có bước chuyển biến trong thời gian tới và trở thành hoạt động thường niên Chi tiết...

Công ty, doanh nghiệp đã phối hợp với Đại học Huế trong tuyển dụng và tổ chức các sự kiện cho sinh viên (07-07-2017 11:08)

Liên kết
×