English | Français   rss
Liên kết
Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2022-2023
Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 của các đơn vị thành viên, trường, khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế. Chi tiết...

Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2021-2022
Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 của các đơn vị thành viên, trường, khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế. Chi tiết...

Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2020-2021
Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 của các đơn vị thành viên, trường, khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế. Chi tiết...

Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020
Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục, năm học 2019-2020 của các đơn vị thành viên. Chi tiết...

Báo cáo Công khai chất lượng giáo dục năm học 2016-2017
Báo cáo công khai của các đơn vị thành viên Đại học Huế, năm học 2016 - 2017 theo Công văn 1520/ĐHH-ĐBCLGD của Giám đốc Đại học Huế. Chi tiết...

Liên kết
×