English | Français   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 59 33
2 Khoa Giáo dục thể chất 76 24
3 Khoa Du lịch 100 60
4 Trường Đại học Luật 127 60
5 Viện Tài nguyên và Môi trường 19 6
6 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 60 35
7 Trung tâm Học liệu 24 15
8 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 57 18
9 Trung tâm Phục vụ sinh viên 40 17
10 Trung tâm Đào tạo Quốc tế 6 3
11 Cơ quan Đại học Huế 123 56
12 Nhà xuất bản 7 4
13 Viện Công nghệ sinh học 25 13
14 Trung tâm công nghê thông tin 5 1
15 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 63 17
16 VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ GIAO LƯU QUỐC TẾ 4 2
17 KHOA QUỐC TẾ 0 0
18 Trường Đại học Khoa học 408 197
19 Trường Đại học Sư phạm 386 183
20 Trường Đại học Y Dược 651 338
21 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 384 300
22 Trường Đại học Nông lâm 419 198
23 Trường Đại học Nghệ thuật 99 37
24 Trường Đại học Kinh tế 308 163
25 Trường Đại học Ngoại ngữ 297 226
Tổng cộng 3747 2006

Liên kết
topfreeporn suckporn freepornfull babeporn moreporn realpornworld
topfreeporn suckporn freepornfull babeporn moreporn realpornworld
×