English   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 51 26
2 Khoa Giáo dục thể chất 86 27
3 Khoa Du lịch 99 59
4 Trường Đại học Luật 115 55
5 Viện Tài nguyên và Môi trường 23 9
6 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 84 48
7 Trung tâm Học liệu 30 19
8 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 57 18
9 Trung tâm Phục vụ sinh viên 42 18
10 Trung tâm Đào tạo Quốc tế 5 3
11 Cơ quan Đại học Huế 132 57
12 Nhà xuất bản 6 4
13 Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao Công nghệ 10 4
14 Viện Công nghệ sinh học 18 6
15 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 10 2
16 Trường Đại học Khoa học 438 210
17 Trường Đại học Sư phạm 411 189
18 Trường Đại học Y Dược 638 325
19 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 279 226
20 Trường Đại học Nông lâm 434 196
21 Trường Đại học Nghệ thuật 112 43
22 Trường Đại học Kinh tế 326 173
23 Trường Đại học Ngoại ngữ 300 230
Tổng cộng 3706 1947

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM