English | Français   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 60 33
2 Khoa Giáo dục thể chất 78 25
3 Khoa Du lịch 103 62
4 Trường Đại học Luật 126 62
5 Viện Tài nguyên và Môi trường 21 7
6 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 60 35
7 Trung tâm Học liệu 25 15
8 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 58 18
9 Trung tâm Phục vụ sinh viên 41 18
10 Trung tâm Đào tạo Quốc tế 6 3
11 Cơ quan Đại học Huế 131 58
12 Nhà xuất bản 8 4
13 Viện Công nghệ sinh học 23 12
14 Trung tâm công nghê thông tin 6 1
15 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 49 12
16 VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ GIAO LƯU QUỐC TẾ 2 1
17 Trường Đại học Khoa học 427 205
18 Trường Đại học Sư phạm 395 183
19 Trường Đại học Y Dược 651 338
20 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 384 300
21 Trường Đại học Nông lâm 423 198
22 Trường Đại học Nghệ thuật 107 42
23 Trường Đại học Kinh tế 308 164
24 Trường Đại học Ngoại ngữ 285 216
Tổng cộng 3777 2012

Liên kết
×