English | Français   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 60 33
2 Khoa Giáo dục thể chất 79 25
3 Khoa Du lịch 103 62
4 Trường Đại học Luật 126 62
5 Viện Tài nguyên và Môi trường 21 7
6 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 60 35
7 Trung tâm Học liệu 25 15
8 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 57 18
9 Trung tâm Phục vụ sinh viên 41 18
10 Trung tâm Đào tạo Quốc tế 6 3
11 Cơ quan Đại học Huế 131 60
12 Nhà xuất bản 8 4
13 Viện Công nghệ sinh học 23 12
14 Trung tâm công nghê thông tin 5 1
15 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 42 11
16 Trường Đại học Khoa học 429 205
17 Trường Đại học Sư phạm 398 183
18 Trường Đại học Y Dược 651 338
19 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 384 300
20 Trường Đại học Nông lâm 423 197
21 Trường Đại học Nghệ thuật 107 42
22 Trường Đại học Kinh tế 308 164
23 Trường Đại học Ngoại ngữ 289 219
Tổng cộng 3776 2014

Liên kết
×