English   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 60 33
2 Khoa Giáo dục thể chất 81 25
3 Khoa Du lịch 102 61
4 Trường Đại học Luật 121 61
5 Viện Tài nguyên và Môi trường 21 8
6 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 78 44
7 Trung tâm Học liệu 25 15
8 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 58 18
9 Trung tâm Phục vụ sinh viên 41 18
10 Trung tâm Đào tạo Quốc tế 5 3
11 Cơ quan Đại học Huế 132 61
12 Nhà xuất bản 6 4
13 Viện Công nghệ sinh học 26 11
14 Trung tâm công nghê thông tin 5 1
15 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 41 11
16 Trường Đại học Khoa học 431 206
17 Trường Đại học Sư phạm 402 184
18 Trường Đại học Y Dược 650 337
19 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 384 300
20 Trường Đại học Nông lâm 427 198
21 Trường Đại học Nghệ thuật 107 42
22 Trường Đại học Kinh tế 308 164
23 Trường Đại học Ngoại ngữ 293 221
Tổng cộng 3804 2026

Liên kết
×