English   rss
Liên kết
Thống kê Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC HUẾ THEO CHỨC DANH HỌC VỊ

STT Đơn vị Giáo Sư Phó Giáo Sư Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên khoa 1, 2
1 Cơ quan Đại học Huế 8 20 49
2 Trường Đại học Sư phạm 3 52 136 151
3 Trường Đại học Khoa học 2 47 121 188
4 Trường Đại học Y Dược 6 57 106 222 25
5 Trường Đại học Nông lâm 2 43 93 221
6 Trường Đại học Nghệ thuật 1 1 68
7 Trường Đại học Kinh tế 14 48 116
8 Trường Đại học Ngoại ngữ 4 40 165
9 Trường Đại học Luật 3 16 52
10 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 4 36
11 Khoa Giáo dục thể chất 6 45
12 Khoa Du lịch 2 8 49
13 Viện Tài nguyên và Môi trường 2 15
14 Viện Công nghệ sinh học 2 6 11
15 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1 1 20
16 Trung tâm Học liệu 9
17 Trung tâm Phục vụ sinh viên 1
18 Trung tâm Đào tạo Quốc tế 1
19 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 3
20 Nhà xuất bản 1 1
21 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 8 2
22 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 2 18 41
23 Trung tâm công nghê thông tin 1 2
Tổng cộng 15 252 651 1433 27

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×