English   rss
Liên kết
Thống kê Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC HUẾ THEO CHỨC DANH HỌC VỊ

STT Đơn vị Giáo Sư Phó Giáo Sư Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên khoa 1, 2
1 Cơ quan Đại học Huế 6 16 47
2 Trường Đại học Khoa học 2 45 118 193
3 Trường Đại học Sư phạm 2 46 129 167
4 Trường Đại học Nông lâm 2 32 89 200
5 Trường Đại học Y Dược 8 50 89 166 38
6 Trường Đại học Kinh tế 14 36 134
7 Trường Đại học Nghệ thuật 1 1 65
8 Trường Đại học Ngoại ngữ 4 38 163
9 Viện Tài nguyên và Môi trường 2 15
10 Viện Công nghệ sinh học 2 4 7
11 Trường Đại học Luật 4 19 52
12 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1 1 18
13 Khoa Giáo dục thể chất 6 40
14 Khoa Du lịch 2 7 36
15 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 6 23
16 Trung tâm Học liệu 9
17 Trung tâm Phục vụ sinh viên 1
18 Trung tâm Đào tạo Quốc tế 1
19 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 2
20 Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao Công nghệ 1 2
21 Nhà xuất bản 2
22 Bệnh viện trường Đại học Y Dược
Tổng cộng 14 207 564 1348 38

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM