English   rss
Liên kết
Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế (02-11-2016 09:16)
Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Chi tiết...

Tín dụng đối với học sinh, sinh viên (05-08-2013 00:00)
(Trích dẫn Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ  về tín dụng đối với học sinh, sinh viên) Chi tiết...

Thông báo Kế hoạch hoạt động phong trào sinh viên ĐHH năm 2013 (01-01-2013 00:00)
Thực hiện chương trình công tác sinh viên của Đại học Huế, nhằm tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước và các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2013 như: kỷ niệm 45 năm Cuộc tổng tấn công... Chi tiết...

Thông báo Kế hoạch hoạt động phong trào Sinh viên ĐHH năm 2012 (01-01-2012 00:00)
Thực hiện chương trình công tác của Đại học Huế, trên cơ sở kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và Ban Công tác sinh viên, căn cứ tình hình thực tiễn công tác sinh viên trong thời gian tới, Đại học Huế thống nhất kế hoạch hoạt động phong... Chi tiết...

Thông báo hoạt động phong trào năm 2010 (22-02-2010 09:57)
      Dưới đây là kế hoạch tổng thể các hoạt động phong trào sinh viên năm 2010 của Đại học Huế. Căn cứ vào thông báo này, đề nghị các đơn vị chủ động lập kế hoạch triển khai và phối... Chi tiết...

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê