English   rss
Liên kết
Kế hoạch hoạt động phong trào năm 2017 (12-01-2017 08:41)
    Thực hiện chương trình công tác của Đại học Huế, trên cơ sở kế hoạch hoạt động của các đơn vị: Ban Công tác học sinh, sinh viên; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên Đại học Huế; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế, căn cứ tình hình thực tiễn công tác trong thời gian tới, Đại học Huế thống nhất Kế hoạch hoạt động phong trào năm 2017 nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,... Chi tiết...

Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Huế (21-01-2016 09:41)
Ngày 31/12/2015, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.  Chi tiết...

Quy chế học sinh, sinh viên Đại học Huế (17-03-2015 03:56)
  Ngày 12/3/2015, Đại học Huế đã ban hành quy chế học sinh, sinh viên hệ chính quy. Chi tiết...

Về việc miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên (áp dụng từ năm học 2013-2014) (16-07-2013 00:00)
(Trích dẫn Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013 NĐ-CP 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung... Chi tiết...

Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy trong các trường, khoa và phân hiệu trực thuộc Đại học Huế (05-10-2011 00:07)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1521/QĐ-ĐHH Huế, ngày 13  tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về học bổng khuyển khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy trong các trường, khoa và phân... Chi tiết...

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê