English | Français   rss
Liên kết
MỘT SỐ BIỂU MẪU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỔ BIẾN

 

1. Đề tài KHCN cấp Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế)

 
Mẫu 1
    
Đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 2    Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 3    Phiếu xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 4    Biên bản họp hội đồng tuyển chọn đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 5    Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 6    Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 7    Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 8    Bản nhận xét phản biện thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 9    Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 10  Biên bản họp hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 11  Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 12  Phiếu điều chỉnh thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 13 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 14  Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 15  Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế  

Mẫu 16  Biên bản  họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 17  Bản nhận xét phản biện cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 18  Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 19  Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 20  Giới thiệu danh sách thành viên hội đồng nghiệm thu cấp Đại học Huế

Mẫu 21  Bản nhận xét phản biện nghiệm thu cấp ĐH Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 22  Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 23  Biên bản họp hội đồng nghiệm thu cấp ĐH Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 24  Thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu 25  Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh

Mẫu 26  Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài

Mẫu 27 Minh chứng sản phẩm đào tạo của đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

File hỗ trợ lập dự toán kinh phí đề tài KH&CN cấp Đại học Huế.

 2. Đề tài KHCN cấp Bộ (kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016)

Toàn bộ biểu mẫu

 3. Nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 234/QĐ-ĐHH ngày 14/3/2018 của Giám đốc Đại học Huế)

Mẫu 1. Đơn đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 2. Công văn giới thiệu của đơn vị

Mẫu 3. Thuyết minh nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 4. Lý lịch khoa học trưởng nhóm và thành viên

Mẫu 5. Danh sách trích ngang các cộng tác viên

Mẫu 6. Phiếu nhận xét phản biện hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 7. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 8. Biên bản họp hội đồng xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 9. Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 10. Đánh giá báo cáo hoạt động hàng năm nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 11. Báo cáo tổng kết hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 12. Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 13. Phiếu đánh giá báo cáo tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 14. Biên bản họp hội đồng đánh giá tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh.

4. NCKH của sinh viên Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 240/QĐ-ĐHH ngày 14/3/2018 của Giám đốc Đại học Huế)

Toàn bộ phụ lục

Liên kết
×