English | Français   rss
Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Liên kết
Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn 

Trưởng ban

Email:nkhoan@hueuni.edu.vn

 

2. PGS.TS. Phạm Khắc Liệu

Phó Trưởng ban

Email: pklieu@hueuni.edu.vn

 

3. TS. Nguyễn Chí Bảo

Phó Trưởng ban

Email: ncbao@hueuni.edu.vn

Liên kết
×