English | Français   rss
Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
Liên kết
Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế

1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Giám đốc Đại học Huế xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề xuất và thực hiện các đề án, dự án và nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế. Đồng thời, tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, giám sát và kiểm tra các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường và hợp tác quốc tế trong Đại học Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Nhiệm vụ

a) Đề xuất, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường và hợp tác quốc tế của Đại học Huế cho từng giai đoạn và hàng năm.

b) Quản lý, tổ chức, triển khai, giám sát và kiểm tra các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ các cấp trong nước và hợp tác với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp ở nước ngoài, các hoạt động hợp tác quốc tế của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế; tổ chức, quản lý các hoạt động về môi trường trong Đại học Huế.

c) Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí khoa học và công nghệ cho các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc theo kinh phí phân cấp hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Phối hợp xây dựng, triển khai, quản lý, phát triển các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, đề án xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm theo nguồn vốn khoa học và công nghệ, các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài về đào tạo, nâng cao năng lực giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trao đổi cán bộ và sinh viên tại các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Huế; xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và triển khai mạng lưới sở hữu trí tuệ Đại học Huế, tham gia mạng lưới cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế, phục vụ xếp hạng đại học.

đ) Tham mưu thực hiện các chủ trương, chính sách về nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường, hợp tác quốc tế trong Đại học Huế; tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và giao lưu quốc tế cho sinh viên Đại học Huế; phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; tổ chức đăng ký bản quyền, quản lý và khai thác các thông tin về sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Đại học Huế.

e) Triển khai hợp tác khoa học và công nghệ với các địa phương trong nước và các cơ sở, tổ chức nước ngoài; tổ chức triển lãm và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế tại Đại học Huế.

g) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về đề nghị công nhận và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cho công chức, viên chức theo kế hoạch của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước; xét phong tặng chức danh giáo sư danh dự cho các giáo sư nước ngoài có nhiều đóng góp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Huế.

h) Tham mưu các văn bản ký kết giữa Đại học Huế và các đối tác nước ngoài; giải quyết thủ tục đoàn ra, đoàn vào đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế; thực hiện thủ tục cho công chức của Đại học Huế, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế đi đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi hợp tác... ở nước ngoài; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, người lao động làm công tác hợp tác quốc tế trong Đại học Huế.

i) Tham mưu xây dựng và thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên của Đại học Huế với các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới, hướng đến mục tiêu liên thông, dịch chuyển quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học; thực hiện công tác biên phiên dịch phục vụ công tác đối ngoại.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Ban: Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

b) Tổ công tác:

- Tổ Quản lý khoa học - công nghệ;

- Tổ Phát triển khoa học, công nghệ và môi trường;

- Tổ hợp tác quốc tế.

Các tổ trưởng tổ công tác do Trưởng ban và Phó Trưởng ban kiêm nhiệm.

Liên kết
×