English   rss
Chương trình, dự án, đề tài
Liên kết
Đề tài NCKH cấp Bộ
Chọn năm cần thống kê: : 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Các thành viên khác Năm bắt đầu Năm kết thúc
B2001-07-01 Điều Tra Đánh Giá Tác Động Của Các Nguồn Nước Thải Đến Môi Trường Và Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Các Nguồn Thải Ở Đô Thị Huế Hoàng Thái Long, Nguyễn Văn Hợp 2018 2018
B91-06-13 Nghiên Cứu Sản Xuất Một Số Sản Phẩm Cao Phân Tử Từ Nguyên Liệu Và Phế Liệu Địa Phương Trần Xuân Mậu 2018 2018
B2002-07-07 Nghiên Cứu Tổng Hợp Natrium Carboxymethylchitin Từ Vỏ Tôm Và Tìm Hiểu Khả Năng Ứng Dụng Trong Nông Nghiệp Trần Xuân Mậu 2018 2018
B0000 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp giảng dạy tiếng Nhật tại trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ, ĐÀO THỊ THÙY NHI 2018 2012

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê