English   rss
Chương trình, dự án, đề tài
Liên kết
Đề tài NCKH cấp Nhà nước
Chọn năm cần thống kê: : 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC

Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Các thành viên khác Năm bắt đầu Năm kết thúc
NN-DAT09-TN-52 Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Hương Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Hoàng Sơn 2017 2017

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM