English | Français   rss
Chương trình, dự án, đề tài
Liên kết
Đề tài NCKH cấp Nhà nước
Chọn năm cần thống kê: : 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC

Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Các thành viên khác Năm bắt đầu Năm kết thúc
NE/S002871/1 Đánh giá lợi ích của hạ tầng xanh đối với khả năng phòng chống lũ lụt, vốn thiên nhiên và phát triển đô thị ở Việt Nam Trần Hữu Tuấn Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Diễm My 2019 2020

Liên kết
×