English   rss
Liên kết
Văn phòng

 

1. TS. Bùi Văn Lợi

Chánh Văn phòng

ĐT: 0234.3832093

Email:bvanloi@hueuni.edu.vn

 

2. ThS. Hà Thị Thanh Trang

Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0234.3832093

Email:htttrang@hueuni.edu.vn

 

3. ThS. Phan Minh Huấn

Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0234.3832093 

Email: pmhuan@hueuni.edu.vn

 

5

2. ThS. Phan Đức Lộc
Chánh VP - ĐHH
ĐT: 833474
Email: pdloc@hueuni.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Văn Hòa
Phó chánh Văn phòng
ĐT: 832093 - 0914173896
Email: nvhoa@hueuni.edu.vn

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM