English | Français   rss
Liên kết
Ban Tổ chức cán bộ

 1. PGS. TS. Nguyễn Duân

Trưởng ban

Email:nguyenduan@hueuni.vn

 

2. TS. Đỗ Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban

Email: dmanhhung@hueuni.edu.vn

 

Liên kết
×