English | Français   rss
Liên kết
Danh sách GS, PGS, TS
Chọn đơn vị: 

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ / PHÓ GIÁO SƯ / TIẾN SĨ CƠ HỮU (Cơ quan Đại học Huế)

Số Giáo Sư: 0
Số Phó Giáo Sư: 2
Số Tiến Sĩ: 12
STT Họ và tên Chức danh Học vị
1 Nguyễn Chí Bảo Tiến sĩ
2 Nguyễn Duân Phó giáo sư Tiến sĩ
3 Đỗ Thị Xuân Dung Tiến sĩ
4 Nguyễn Thị Thu Hà Tiến sĩ
5 Lê Nam Hải Tiến sĩ
6 Nguyễn Công Hào Tiến sĩ
7 Đỗ Mạnh Hùng Tiến sĩ
8 Trần Đăng Huy Tiến sĩ
9 Nguyễn Xuân Huy Tiến sĩ
10 Lê Văn Tường Lân Tiến sĩ
11 Bùi Văn Lợi Tiến sĩ
12 Lê Anh Phương Phó giáo sư Tiến sĩ

Liên kết
×