English | Français   rss
Liên kết
Danh sách GS, PGS, TS
Chọn đơn vị: 

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ / PHÓ GIÁO SƯ / TIẾN SĨ CƠ HỮU (Cơ quan Đại học Huế)

Số Giáo Sư: 0
Số Phó Giáo Sư: 3
Số Tiến Sĩ: 12
STT Họ và tên Chức danh Học vị
1 Nguyễn Chí Bảo Tiến sĩ
2 Nguyễn Duân Phó giáo sư Tiến sĩ
3 Đỗ Thị Xuân Dung Tiến sĩ
4 Nguyễn Thị Thu Hà Tiến sĩ
5 Lê Nam Hải Tiến sĩ
6 Nguyễn Công Hào Tiến sĩ
7 Đỗ Mạnh Hùng Tiến sĩ
8 Trần Đăng Huy Tiến sĩ
9 Nguyễn Xuân Huy Tiến sĩ
10 Bùi Văn Lợi Tiến sĩ
11 Võ Viết Minh Nhật Phó giáo sư Tiến sĩ
12 Lê Anh Phương Phó giáo sư Tiến sĩ

Liên kết
×