English | Français   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 53 30
2 Khoa Giáo dục thể chất 59 15
3 Trường Du lịch 105 66
4 Trường Đại học Luật 161 83
5 Viện Tài nguyên và Môi trường
6 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 57 18
7 Trung tâm Phục vụ sinh viên 38 17
8 Cơ quan Đại học Huế 107 53
9 Nhà xuất bản 11 6
10 Viện Công nghệ sinh học 24 11
11 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu
12 Khoa quốc tế 5 3
13 Khoa Kỹ thuật và công nghệ 10 2
14 Viện Đào tạo mở và CNTT 61 33
15 Trường Đại học Khoa học 356 174
16 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 4 1
17 Trường Đại học Sư phạm 343 172
18 Trường Đại học Y Dược 643 337
19 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 381 298
20 Trường Đại học Nông lâm 340 167
21 Trường Đại học Nghệ thuật 86 32
22 Trường Đại học Kinh tế 281 157
23 Trường Đại học Ngoại ngữ 271 208
Tổng cộng 3396 1883

Liên kết
×