English | Français   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 53 30
2 Khoa Giáo dục thể chất 62 15
3 Trường Du lịch 104 64
4 Trường Đại học Luật 142 69
5 Viện Tài nguyên và Môi trường 20 6
6 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
7 Trung tâm Học liệu
8 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 57 18
9 Trung tâm Phục vụ sinh viên 35 15
10 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
11 Cơ quan Đại học Huế 120 57
12 Nhà xuất bản 11 6
13 Viện Công nghệ sinh học 24 12
14 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
15 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 108 23
16 VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ GIAO LƯU QUỐC TẾ
17 Khoa quốc tế 5 3
18 Khoa Kỹ thuật và công nghệ 11 2
19 Viện Đào tạo mở và CNTT 75 45
20 Trường Đại học Khoa học 373 183
21 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 4 1
22 Trường Đại học Sư phạm 365 180
23 Trường Đại học Y Dược 646 338
24 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 384 300
25 Trường Đại học Nông lâm 371 180
26 Trường Đại học Nghệ thuật 86 32
27 Trường Đại học Kinh tế 292 157
28 Trường Đại học Ngoại ngữ 284 220
Tổng cộng 3632 1956

Liên kết
×