English | Français   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 53 30
2 Khoa Giáo dục thể chất 60 15
3 Trường Du lịch 106 66
4 Trường Đại học Luật 148 71
5 Viện Tài nguyên và Môi trường 20 5
6 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 57 18
7 Trung tâm Phục vụ sinh viên 35 15
8 Cơ quan Đại học Huế 114 57
9 Nhà xuất bản 11 6
10 Viện Công nghệ sinh học 20 9
11 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu
12 Khoa quốc tế 5 3
13 Khoa Kỹ thuật và công nghệ 10 2
14 Viện Đào tạo mở và CNTT 76 45
15 Trường Đại học Khoa học 359 175
16 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 4 1
17 Trường Đại học Sư phạm 341 172
18 Trường Đại học Y Dược 638 335
19 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 381 298
20 Trường Đại học Nông lâm 347 168
21 Trường Đại học Nghệ thuật 86 32
22 Trường Đại học Kinh tế 281 157
23 Trường Đại học Ngoại ngữ 271 208
Tổng cộng 3423 1888

Liên kết
×