English | Français   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 52 30
2 Khoa Giáo dục thể chất 62 15
3 Trường Du lịch 104 64
4 Trường Đại học Luật 148 71
5 Viện Tài nguyên và Môi trường 21 6
6 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 57 18
7 Trung tâm Phục vụ sinh viên 35 15
8 Cơ quan Đại học Huế 120 58
9 Nhà xuất bản 11 6
10 Viện Công nghệ sinh học 23 11
11 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 69 14
12 Khoa quốc tế 5 3
13 Khoa Kỹ thuật và công nghệ 12 2
14 Viện Đào tạo mở và CNTT 77 45
15 Trường Đại học Khoa học 377 183
16 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 4 1
17 Trường Đại học Sư phạm 356 177
18 Trường Đại học Y Dược 646 338
19 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 384 300
20 Trường Đại học Nông lâm 363 176
21 Trường Đại học Nghệ thuật 86 32
22 Trường Đại học Kinh tế 292 157
23 Trường Đại học Ngoại ngữ 288 221
Tổng cộng 3592 1943

Liên kết
×