English | Français   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 55 31
2 Khoa Giáo dục thể chất 74 23
3 Khoa Du lịch 103 63
4 Trường Đại học Luật 130 63
5 Viện Tài nguyên và Môi trường 20 6
6 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 0 0
7 Trung tâm Học liệu 0 0
8 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 57 18
9 Trung tâm Phục vụ sinh viên 35 15
10 Trung tâm Đào tạo Quốc tế 0 0
11 Cơ quan Đại học Huế 115 52
12 Nhà xuất bản 7 4
13 Viện Công nghệ sinh học 25 13
14 Trung tâm công nghê thông tin 0 0
15 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 81 20
16 VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ GIAO LƯU QUỐC TẾ 0 0
17 KHOA QUỐC TẾ 4 3
18 KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 7 1
19 VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 73 45
20 Trường Đại học Khoa học 390 188
21 TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 3 0
22 Trường Đại học Sư phạm 378 181
23 Trường Đại học Y Dược 651 338
24 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 384 300
25 Trường Đại học Nông lâm 391 188
26 Trường Đại học Nghệ thuật 87 33
27 Trường Đại học Kinh tế 292 157
28 Trường Đại học Ngoại ngữ 287 221
Tổng cộng 3649 1963

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×