English | Français   rss
Liên kết
Đội ngũ Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, TẠI CÁC ĐƠN VỊ

STT Tên đơn vị Số lượng hồ sơ đang quản lý
Số lượng Nữ
1 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 54 30
2 Khoa Giáo dục thể chất 72 22
3 Trường Du lịch 104 64
4 Trường Đại học Luật 131 63
5 Viện Tài nguyên và Môi trường 20 6
6 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 0 0
7 Trung tâm Học liệu 0 0
8 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 58 19
9 Trung tâm Phục vụ sinh viên 35 15
10 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 0 0
11 Cơ quan Đại học Huế 116 52
12 Nhà xuất bản 7 4
13 Viện Công nghệ sinh học 24 12
14 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 0 0
15 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 107 22
16 VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ GIAO LƯU QUỐC TẾ 0 0
17 Khoa quốc tế 4 3
18 Khoa Kỹ thuật và công nghệ 8 2
19 Viện Đào tạo mở và CNTT 75 45
20 Trường Đại học Khoa học 387 188
21 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 3 1
22 Trường Đại học Sư phạm 365 180
23 Trường Đại học Y Dược 646 338
24 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 384 300
25 Trường Đại học Nông lâm 385 186
26 Trường Đại học Nghệ thuật 87 33
27 Trường Đại học Kinh tế 292 157
28 Trường Đại học Ngoại ngữ 284 218
Tổng cộng 3648 1960

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×