English | Français   rss
Liên kết
Thống kê Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC HUẾ THEO CHỨC DANH HỌC VỊ

STT Đơn vị Giáo Sư Phó Giáo Sư Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên khoa 1, 2
1 Cơ quan Đại học Huế 5 17 51
2 Trường Đại học Sư phạm 3 43 129 142
3 Trường Đại học Khoa học 3 36 125 170
4 Trường Đại học Y Dược 9 50 115 212 25
5 Trường Đại học Nông lâm 4 33 112 189
6 Trường Đại học Nghệ thuật 1 4 59
7 Trường Đại học Kinh tế 16 61 119
8 Trường Đại học Ngoại ngữ 5 49 161
9 Trường Đại học Luật 2 20 59
10 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 2 33
11 Khoa Giáo dục thể chất 8 41
12 Khoa quốc tế 1 2 1
13 Khoa Kỹ thuật và công nghệ 7 3
14 Trường Du lịch 4 10 56
15 Viện Tài nguyên và Môi trường 2 13
16 Viện Công nghệ sinh học 1 7 8
17 Viện Đào tạo mở và CNTT 1 2 23
18 Trung tâm Học liệu
19 Trung tâm Phục vụ sinh viên 1
20 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 5
21 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 1
22 Nhà xuất bản 1 2
23 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 1 7 2
24 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 2 60 107
Tổng cộng 21 258 782 1355 27

Liên kết
×