English | Français   rss
Liên kết
Thống kê Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC HUẾ THEO CHỨC DANH HỌC VỊ

STT Đơn vị Giáo Sư Phó Giáo Sư Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên khoa 1, 2
1 Cơ quan Đại học Huế 6 17 46
2 Trường Đại học Sư phạm 3 50 135 149
3 Trường Đại học Khoa học 3 37 123 175
4 Trường Đại học Y Dược 9 53 115 216 25
5 Trường Đại học Nông lâm 3 37 107 208
6 Trường Đại học Nghệ thuật 1 4 59
7 Trường Đại học Kinh tế 14 49 114
8 Trường Đại học Ngoại ngữ 5 43 149
9 Trường Đại học Luật 2 16 63
10 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 3 34
11 Khoa Giáo dục thể chất 7 43
12 Khoa Du lịch 3 8 56
13 Viện Tài nguyên và Môi trường 2 13
14 Viện Công nghệ sinh học 2 7 8
15 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
16 Trung tâm Học liệu
17 Trung tâm Phục vụ sinh viên 1
18 Trung tâm Đào tạo Quốc tế 1 1 2
19 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 4
20 Nhà xuất bản 1 2
21 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 1 7 2
22 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 2 34 67
23 Trung tâm công nghê thông tin
Tổng cộng 20 246 713 1373 27

Liên kết
×