English | Français   rss
Liên kết
Thống kê Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC HUẾ THEO CHỨC DANH HỌC VỊ

STT Đơn vị Giáo Sư Phó Giáo Sư Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên khoa 1, 2
1 Cơ quan Đại học Huế 5 17 50
2 Trường Đại học Sư phạm 3 43 128 143
3 Trường Đại học Khoa học 3 36 124 172
4 Trường Đại học Y Dược 9 50 115 212 25
5 Trường Đại học Nông lâm 4 34 107 196
6 Trường Đại học Nghệ thuật 1 4 59
7 Trường Đại học Kinh tế 16 61 117
8 Trường Đại học Ngoại ngữ 5 47 157
9 Trường Đại học Luật 2 20 59
10 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 3 33
11 Khoa Giáo dục thể chất 8 42
12 Khoa quốc tế 1 2 1
13 Khoa Kỹ thuật và công nghệ 5 3
14 Trường Du lịch 4 10 56
15 Viện Tài nguyên và Môi trường 2 13
16 Viện Công nghệ sinh học 1 7 8
17 Viện Đào tạo mở và CNTT 1 2 23
18 Trung tâm Học liệu
19 Trung tâm Phục vụ sinh viên 1
20 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 6
21 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 1
22 Nhà xuất bản 1 2
23 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 1 7 2
24 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 2 60 107
Tổng cộng 21 259 772 1360 27

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×