English | Français   rss
Liên kết
Ban Giám đốc Đại học Huế
Góp ý

PGS.TS.NGUYỄN QUANG LINH
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Điện thoai: 84.0234 3845919-111 
Email: nguyenquanglinh@hueuni.edu.vn


Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế.
Trực tiếp phụ trách các công tác:
- Mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển Đại học Huế; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; khoa học, công nghệ và môi trường, tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, cơ sở vật chất.
- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Đại học Huế; Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất; Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Viện Công nghệ sinh học; Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y Dược.
- Chủ tài khoản Đại học Huế.
- Thủ trưởng Cơ quan Đại học Huế.
- Kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

 

TS. TRƯƠNG QUÝ TÙNG
Phó Giám đốc Đại học Huế

Điện thoại: 84.3845919-112
Email: truongquytung@hueuni.edu.vn

TS. ĐỖ THỊ XUÂN DUNG
Phó Giám đốc Đại học Huế

Điện thoại: 84.3845919-114
Email: dtxdung@hueuni.edu.vn

PGS.TS. HUỲNH VĂN CHƯƠNG
Phó Giám đốc Đại học Huế

Điện thoại: 84.3845919-113
Email: huynhvanchuong@hueuni.edu.vn

 

 

 

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên.

- Công tác thanh tra và pháp chế; các vấn đề về dân chủ cơ sở; công tác hành chính, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và chế độ chính sách của Cơ quan Đại học Huế.

- Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Đại học Huế.

- Ký công nhận chứng chỉ giáo dục thể chất của sinh viên Đại học Huế.

- Tiếp công dân và báo chí; phát ngôn của Đại học Huế và truyền thông giáo dục.

- Trưởng ban Biên tập Bản tin Đại học Huế. 

Phụ trách các đơn vị: 

- Ban Thanh tra và Pháp chế; Khoa Giáo dục thể chất; Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; Trung tâm Phục vụ sinh viên; Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Trường Đại học Khoa học; Trường Đại học Luật; 

Các công tác khác: 

- Công tác của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế.

- Tham gia các ban chỉ đạo cấp tỉnh; Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tham gia Hội đồng Nhân dân thành phố Huế.

 

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên nước ngoài và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế; Chương trình Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

- Công tác đoàn thể quần chúng; công tác tuyên truyền chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Điều hành các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo sự phân công của Giám đốc.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể trong Đại học Huế.

- Kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin.

- Kiêm Quyền Tổng Biên tập Tạp chí khoa học Đại học Huế. 

Phụ trách các đơn vị:

- Các bộ phận của Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đại học Huế: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên; Viện Tài Nguyên và Môi trường; Khoa Quốc tế; Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin; Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế; Trung tâm Giáo dục quốc tế; Tạp chí Khoa học Đại học Huế; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Ngoại ngữ.

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác đào tạo; công tác học sinh, sinh viên bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng, chế độ, chính sách, các quỹ học bổng cho sinh viên.

- Các chương trình đào tạo: Tiên tiến, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ và theo nhu cầu xã hội, liên kết đào tạo đại học với nước ngoài.

- Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục; văn bằng, chứng chỉ.

Phụ trách các đơn vị:

- Ban Đào tạo và Công tác sinh viên; Khoa Du lịch; Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị; Nhà Xuất bản Đại học Huế; Trường Đại học Nghệ thuật; Trường Đại học Nông Lâm.

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×