English | Français   rss
Liên kết
CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ, QUY ĐỊNH VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Góp ý

 

1. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

 

2. VĂN BẢN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

3. VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

4. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ KHCN, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ DỰ TOÁN, KINH PHÍ  

 

5. VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

 

5.1. Quản lý đề tài, nhiệm vụ KHCN, nhóm nghiên cứu mạnh

5.2. Khen thưởng thành tích xuất sắc về KHCN và quy định có liên quan

5.3. Quy chế, quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ

5.4. Quy chế, quy định về hội đồng tư vấn đạo đức trong NCKH và liêm chính khoa học

5.5. Quy định khác

Liên kết
×