English | Français   rss
Liên kết
CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ, QUY ĐỊNH VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Góp ý

 

1. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

 

2. VĂN BẢN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

3. VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

4. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ DỰ TOÁN, KINH PHÍ  

 

5. VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

 

5.1. Quản lý đề tài, nhiệm vụ KHCN, nhóm nghiên cứu mạnh

5.2. Khen thưởng thành tích xuất sắc về KHCN và quy định có liên quan

5.4. Quy chế các hội đồng tư vấn đạo đức trong nghiên cứu khoa học

 

Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube