English | Français   rss
Liên kết
CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Góp ý

A. Văn bản về khen thưởng khuyến khích tài năng và quy định có liên quan

- Quyết định số 1488/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng Đại học Huế.

- Quyết định số 1643/QĐ-ĐHH ngày 12/11/2020 của Giám đốc Đại học Huế điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế.

- Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 27/4/2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc quy định tên gọi Tiếng Anh của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

- Kế hoạch số 610/KH-ĐHH ngày 22/5/2019 đẩy mạnh sự tham gia của các nhà khoa học Đại học Huế trên các CSDL khoa học trực tuyến.

- Công văn số 220/ĐHH-KHCNQHQT ngày 24/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế v/v yêu cầu dùng email công vụ và có tài khoản khoa học trực tuyến khi ký hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN.

 

B. Văn bản quản lý đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Văn bản Chính phủ

 

2. Văn bản Bộ Khoa học và Công nghệ

 

3. Văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

4. Các Thông tư liên tịch, Thông tư của Bộ Tài chính về dự toán, kinh phí

 

5. Văn bản Đại học Huế

Liên kết
×