English | Français   rss
Liên kết
MỘT SỐ BIỂU MẪU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỔ BIẾN
Góp ý

*Xem Một số hướng dẫn và lưu ý về tra cứu tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

 

1. Chương trình KH&CN cấp Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT)

Mẫu 1. Phiếu đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ (có điều chỉnh phù hợp với ĐH Huế)

 

2. Đề tài KH&CN cấp Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT)

* Toàn bộ biểu mẫu (Phụ lục kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT)

* Mẫu 1. Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ (có điều chỉnh phù hợp với ĐH Huế)

* Mẫu tổng hợp danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ (dành cho các đơn vị trong ĐH Huế)

* Mẫu 6. Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ (có điều chỉnh phù hợp với ĐH Huế)

* Mẫu 6b. Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ thuộc Chương trình 562

* Mẫu 7. Tiềm lực khoa học cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài cấp Bộ (có điều chỉnh phù hợp với ĐH Huế)

* Mẫu 7b. Tiềm lực khoa học cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài (dành cho đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình 562)

* Mẫu Nhận xét phản biện đề tài KHCN cấp Bộ.

* Mẫu giấy tạm ứng kinh phí đề tài KH&CN cấp Bộ (của Đại học Huế)

 

3. Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 và Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế)

Phụ lục I

Mẫu 1     Đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (cập nhật theo QĐ 389)

Mẫu 2    Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 3    Phiếu xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 4    Biên bản họp hội đồng tuyển chọn đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 5    Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 6    Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (cập nhật theo QĐ 389)

Mẫu 7    Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 8    Bản nhận xét phản biện thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 9    Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (cập nhật theo QĐ 389)

Mẫu 10  Biên bản họp hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 11  Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 12  Phiếu điều chỉnh thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 13 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 14  Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 15  Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế  

Mẫu 16  Biên bản  họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 17  Bản nhận xét phản biện cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 18  Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 19  Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 20  Giới thiệu danh sách thành viên hội đồng nghiệm thu cấp Đại học Huế

Mẫu 21  Bản nhận xét phản biện nghiệm thu cấp ĐH Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 22  Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 23  Biên bản họp hội đồng nghiệm thu cấp ĐH Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 24  Thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu 25  Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh

Mẫu 26  Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài

Mẫu 27 Minh chứng sản phẩm đào tạo của đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Phụ lục II. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt (cập nhật theo QĐ 389)

Phụ lục III. Hướng dẫn trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo (bổ sung theo QĐ 389)

File hỗ trợ lập dự toán kinh phí đề tài KH&CN cấp Đại học Huế.

 

*Nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (biểu mẫu tạm thời):

Mẫu QT01. Nhận xét quy trình

Mẫu QT02. Phiếu đánh giá quy trình

Mẫu QT03. Biên bản đánh giá nghiệm thu quy trình.

 

4. Giao nộp sản phẩm ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN (Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-ĐHH ngày 16/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế, có điều chỉnh phù hợp với Công văn 430/ĐHH-KHCNQHQT ngày 30/3/2021)

Toàn bộ biểu mẫu.

Mẫu kê khai trực tuyến trước khi giao nộp sản phẩm.

 

5. Nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 719/QĐ-ĐHH ngày 17/5/2022của Giám đốc Đại học Huế)

Mẫu 1. Đơn đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 2. Công văn giới thiệu của thủ trưởng đơn vị

Mẫu 3. Thuyết minh nhóm nghiên cứu mạnh  

Mẫu 4. Lý lịch khoa học trưởng nhóm và thành viên

Mẫu 5. Danh sách trích ngang các cộng tác viên

Mẫu 6. Phiếu nhận xét phản biện hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 7. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 8. Biên bản họp hội đồng xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 9. Tở trình điều chỉnh thành viên, nội dung, thời gian hợp đồng nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 10. Báo cáo tình hình hoạt độnghàng năm nhóm nghiên cứu mạnh  

Mẫu 11. Báo cáo tổng kết hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 12. Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 13. Phiếu đánh giá báo cáo tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 14. Biên bản họp hội đồng đánh giá tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh.

 

6. NCKH của sinh viên Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-ĐHH ngày 16/2/2022 của Giám đốc Đại học Huế)

*Toàn bộ Phụ lục (file PDF)

*Từng biểu mẫu (file MS Word):

Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 1. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 2.  Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 2b.  Phiếu điều chỉnh thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 3.  Phiếu nhận xét phản biện thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 4. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 5. Biên bản họp hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 6. Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 7. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 8.  Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 9. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 10. Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 11. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên

Mẫu 12. Văn bản xác nhận ứng dụng đề tài

Mẫu 13. Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của đơn vị

Mẫu 14. Thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của đơn vị.

 

7. Phong tặng Tiến sĩ Danh dự, Giáo sư Danh dự Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 1970/QĐ-ĐHH ngày 16/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế)

Mẫu 1a và 1b. Đơn đề nghị xét phong tặng danh hiệu (tiếng Việt, tiếng Anh).

Mẫu 2a và 2b. Lý lịch khoa học của ứng viên (tiếng Việt, tiếng Anh)

Mẫu 3. Báo cáo thành tích của ứng viên

Mẫu 4. Công văn đề nghị của đơn vị.

Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Monster & Jersey
Blonde student needs a dicking
Amazing Pornstars Orgy On Couch
Saki The Dream MILF
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно