English | Français   rss
Liên kết
MỘT SỐ BIỂU MẪU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỔ BIẾN
Góp ý

 

1. Chương trình KH&CN cấp Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT)

Mẫu 1. Phiếu đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ (có điều chỉnh phù hợp với ĐH Huế)

 

2. Đề tài KH&CN cấp Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT)

* Toàn bộ biểu mẫu (Phụ lục kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT)

* Mẫu 1. Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ (có điều chỉnh phù hợp với ĐH Huế)

* Mẫu tổng hợp danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ (dành cho các đơn vị trong ĐH Huế)

* Mẫu 6. Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ (có điều chỉnh phù hợp với ĐH Huế)

* Mẫu 6b. Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ thuộc Chương trình 562

* Mẫu 7. Tiềm lực khoa học cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài cấp Bộ (có điều chỉnh phù hợp với ĐH Huế)

* Mẫu 7b. Tiềm lực khoa học cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài (dành cho đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình 562)

* Mẫu Nhận xét phản biện đề tài KHCN cấp Bộ.

* Mẫu giấy tạm ứng kinh phí đề tài KH&CN cấp Bộ (của Đại học Huế)

 

3. Nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 862/QĐ-ĐHH ngày 23/6/2023 của Giám đốc Đại học Huế)

File PDF toàn bộ biểu mẫu.

3.1. Biểu mẫu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-1. Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-2. Phiếu xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-3. Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-4. Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-5. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài

Mẫu I-6. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-7. Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-8. Biên bản họp Tổ thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-9. Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-10. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-11. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-12. Nhận xét về sản phẩm ứng dụng đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-13. Phiếu đánh giá sản phẩm ứng dụng đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-14. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu sản phẩm ứng dụng đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-15. Bản nhận xét phản biện nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-16. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-17. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-18. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-19. Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-20. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-21. Mẫu xác nhận sản phẩm đào tạo đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-22. Bản nhận xét phản biện nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-23. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-23. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học Huế tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-25. Phiếu điều chỉnh thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-26. Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu I-27. Biên bản họp Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

 

3.2. Biểu mẫu dự án sản xuất thử nghiệm và dự án ươm tạo cấp Đại học Huế

Mẫu II-1. Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-2. Phiếu đánh giá thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-3. Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-4. Hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-5. Báo cáo tiến độ dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-6. Biên bản kiểm tra tiến độ dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-7. Báo cáo tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-8. Bản nhận xét phản biện nghiệm thu cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-9. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-10. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-11. Bản nhận xét phản biện nghiệm thu cấp Đại học Huế dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-12. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-13. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học Huế dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế

Mẫu II-14. Thuyết minh dự án ươm tạo cấp Đại học Huế

Mẫu II-15. Phiếu đánh giá thuyết minh dự án ươm cấp Đại học Huế

Mẫu II-16. Biên bản họp Hội đồng xét duyệt dự án ươm tạo cấp Đại học Huế

Mẫu II-17. Báo cáo tổng kết dự án ươm tạo cấp Đại học Huế

Mẫu II-18. Phiếu đánh giá nghiệm thu dự án ươm tạo cấp Đại học Huế

Mẫu II-19. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu dự án ươm tạo cấp Đại học Huế

 

3.3. Biểu mẫu đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc

Mẫu III-1. Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế

Mẫu III-2. Phiếu xác định danh mục đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế

Mẫu III-3. Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế

Mẫu III-4. Thuyết minh đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế

Mẫu III-5. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế

Mẫu III-6. Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế

Mẫu III-7. Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế

Mẫu III-8. Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế

Mẫu III-9. Bản nhận xét phản biện nghiệm thu đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế

Mẫu III-10. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế

Mẫu III-11. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp đơn vị thuộc Đại học Huế.

 

3.4. Biểu mẫu giao nộp sản phẩm ứng dụng

Mẫu IV-1. Bản mô tả sản phẩm khoa học và công nghệ

Mẫu IV-2. Phiếu nhập kho sản phẩm khoa học và công nghệ

Mẫu IV-3. Biên bản bàn giao quản lý tạm thời sản phẩm khoa học và công nghệ

Mẫu IV-4. Giấy xác nhận giao nộp sản phẩm khoa học công nghệ.

Mẫu kê khai trực tuyến trước khi giao nộp sản phẩm.

 

4.1 Nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 719/QĐ-ĐHH ngày 17/5/2022)

Mẫu 1. Đơn đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 2. Công văn giới thiệu của thủ trưởng đơn vị

Mẫu 3. Thuyết minh nhóm nghiên cứu mạnh  

Mẫu 4. Lý lịch khoa học trưởng nhóm và thành viên

Mẫu 5. Danh sách trích ngang các cộng tác viên

Mẫu 6. Phiếu nhận xét phản biện hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 7. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 8. Biên bản họp hội đồng xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 9. Tở trình điều chỉnh thành viên, nội dung, thời gian hợp đồng nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 10. Báo cáo tình hình hoạt độnghàng năm nhóm nghiên cứu mạnh  

Mẫu 11. Báo cáo tổng kết hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 12. Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 13. Phiếu đánh giá báo cáo tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 14. Biên bản họp hội đồng đánh giá tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh.

 

4.2 Nhóm nghiên tiêu biểu tại Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế)

 

Toàn bộ phụ lục ( file MS Word)

 

5. NCKH của sinh viên Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 157/QĐ-ĐHH ngày 16/2/2022 và  của Giám đốc Đại học Huế)

*Toàn bộ Phụ lục (file PDF)

*Từng biểu mẫu (file MS Word):

Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 1. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 2.  Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 2b.  Phiếu điều chỉnh thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 3.  Phiếu nhận xét phản biện thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 4. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 5. Biên bản họp hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 6. Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 7. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 8.  Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 9. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 10. Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Mẫu 11. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên

Mẫu 12. Văn bản xác nhận ứng dụng đề tài

Mẫu 13. Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của đơn vị

Mẫu 14. Thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của đơn vị.

 

6. Phong tặng Tiến sĩ Danh dự, Giáo sư Danh dự Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 1970/QĐ-ĐHH ngày 16/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế)

Mẫu 1a và 1b. Đơn đề nghị xét phong tặng danh hiệu (tiếng Việt, tiếng Anh).

Mẫu 2a và 2b. Lý lịch khoa học của ứng viên (tiếng Việt, tiếng Anh)

Mẫu 3. Báo cáo thành tích của ứng viên

Mẫu 4. Công văn đề nghị của đơn vị.

Liên kết
×