English | Français   rss
Liên kết
MỘT SỐ BIỂU MẪU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỔ BIẾN
Góp ý

 

1. Đề tài KH&CN cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

*Toàn bộ biểu mẫu Phụ lục kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT

 

*Mẫu 1- Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ thông thường (có hiệu chỉnh phù hợp với Đại học Huế)

 

*Mẫu 1b- Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ thuộc Chương trình 562

 

*Mẫu 1c- Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ thuộc Chương trình phát triển Toán học và Vật lý

 

*Mẫu 6- Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ (có hiệu chỉnh phù hợp với Đại học Huế)

 

*Mẫu 6b -Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ thuộc Chương trình 562

 

*Mẫu 7 -Tiềm lực khoa học cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài cấp Bộ (có hiệu chỉnh phù hợp với Đại học Huế)

 

*Mẫu 7b- Tiềm lực khoa học cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài (dành cho đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình 562)

 

*Mẫu Nhận xét phản biện đề tài KHCN cấp Bộ.

 

Tham khảo:

- Quyết định 1483/QĐ-TTG phê duyệt Chương trình phát triển Toán học đến năm 2020.

- Quyết định 380/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020

- Quyết định 562/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển KHCB trong lĩnh vực Hóa học, KH Sự sống, KH Trái đất và KH Biển 2017-2025 

- Quyết định 3585/QĐ-BKHCN phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên trong các lĩnh vực thuộc CT 562.

 

2. Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 và Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế)

Phụ lục I

Mẫu 1     Đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (cập nhật theo QĐ 389)

Mẫu 2    Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 3    Phiếu xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 4    Biên bản họp hội đồng tuyển chọn đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 5    Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 6    Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (cập nhật theo QĐ 389)

Mẫu 7    Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 8    Bản nhận xét phản biện thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 9    Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (cập nhật theo QĐ 389)

Mẫu 10  Biên bản họp hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 11  Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 12  Phiếu điều chỉnh thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 13 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 14  Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 15  Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế  

Mẫu 16  Biên bản  họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 17  Bản nhận xét phản biện cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 18  Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 19  Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 20  Giới thiệu danh sách thành viên hội đồng nghiệm thu cấp Đại học Huế

Mẫu 21  Bản nhận xét phản biện nghiệm thu cấp ĐH Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 22  Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 23  Biên bản họp hội đồng nghiệm thu cấp ĐH Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Mẫu 24  Thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu 25  Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh

Mẫu 26  Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài

Mẫu 27 Minh chứng sản phẩm đào tạo của đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Phụ lục II. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt (cập nhật theo QĐ 389)

Phụ lục III. Hướng dẫn trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo (bổ sung theo QĐ 389)

File hỗ trợ lập dự toán kinh phí đề tài KH&CN cấp Đại học Huế.

Nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (biểu mẫu tạm thời):

Mẫu QT01. Nhận xét quy trình

Mẫu QT02. Phiếu đánh giá quy trình

Mẫu QT03. Biên bản đánh giá nghiệm thu quy trình

3. Giao nộp sản phẩm ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN (Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-ĐHH ngày 16/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế)

Toàn bộ biểu mẫu.

 

4. Nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 234/QĐ-ĐHH ngày 14/3/2018 và Quyết định 815/QĐ-ĐHH ngày 19/6/2019 của Giám đốc Đại học Huế)

Mẫu 1. Đơn đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 1b. Đơn đăng ký lại nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 2. Công văn giới thiệu của đơn vị

Mẫu 3. Thuyết minh nhóm nghiên cứu mạnh (bổ sung, điều chỉnh theo Quyết định 815/QĐ-ĐHH)

Mẫu 4. Lý lịch khoa học trưởng nhóm và thành viên

Mẫu 5. Danh sách trích ngang các cộng tác viên

Mẫu 6. Phiếu nhận xét phản biện hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 7. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 8. Biên bản họp hội đồng xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 9. Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 10. Biên bản kiểm tra tiến độ hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh (bổ sung, điều chỉnh theo Quyết định 815/QĐ-ĐHH)

Mẫu 11. Báo cáo tổng kết hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 12. Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 13. Phiếu đánh giá báo cáo tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh

Mẫu 14. Biên bản họp hội đồng đánh giá tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh.

Mẫu 15. Hợp đồng đặt hàng nhiệm vụ nhóm nghiên cứu mạnh (bổ sung, điều chỉnh theo Quyết định 815/QĐ-ĐHH).

 

5. NCKH của sinh viên Đại học Huế (Kèm theo Quyết định số 240/QĐ-ĐHH ngày 14/3/2018 của Giám đốc Đại học Huế)

Toàn bộ phụ lục

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×