English | Français   rss
Liên kết
Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
Góp ý

 

Ngày 10/7/2014, Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định 1389/QĐ-ĐHH về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

Quy định này cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên tại Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế. Quy định này cũng cụ thể hóa nhiệm vụ và quyền hạn của Gi ám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong những lĩnh vực khác thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Huế.

 

Xem toàn văn quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc:

http://hueuni.edu.vn/qlvb/admin/uploads/QD%201389_QD_DHH_31072014.pdf

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×