English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết giữa Trường Đại học Y Dược và Trường Đại học Sassari, Ý
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Y Dược

- Mã ngành: 35/QĐ-ĐHH

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết giữa Trường Đại học Y Dược và Trường Đại học Sassari, Ý

- Ghi chú: Tiếng Anh

Liên kết
×