English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý môi trường và phát triển nông nghiệp liên kết giữa Đại học Huế và Đại học Okayama, Nhật Bản
- Đơn vị quản lý: Đại học Huế

- Mã ngành: 1512/QĐ-ĐHH

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý môi trường và phát triển nông nghiệp liên kết giữa Đại học Huế và Đại học Okayama, Nhật Bản

- Ghi chú: Tiếng Anh

Liên kết
×