English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình liên kết đào tạo ngành Khoa học máy tính liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế và Trường Đại học Winona States, Hoa Kỳ
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 952/QĐ-ĐHH

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo ngành Khoa học máy tính liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế và Trường Đại học Winona States, Hoa Kỳ

- Ghi chú: Tiếng Anh

Liên kết
×