English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình cử nhân ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với ĐH Khoa học ứng dụng Krems, Áo.
- Đơn vị quản lý: Đại học Huế

- Mã ngành: LKĐT

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình cử nhân ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với ĐH Khoa học ứng dụng Krems, Áo.

Liên kết
×