English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ liên kết chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Huế và Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Krems, Cộng hòa Áo.
- Đơn vị quản lý: Đại học Huế

- Mã ngành: 560a/QĐ-ĐHH

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ liên kết chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Huế và Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Krems, Cộng hòa Áo.

Liên kết
×