English | Français   rss
Liên kết
CTĐT liên kết / Chương trình thạc sĩ Quản lý và phát triển du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với ĐH Khoa học Ứng dụng Krems-Áo
- Đơn vị quản lý: Đại học Huế

- Mã ngành: 1315/QĐ-ĐHH-TCN

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình thạc sĩ Quản lý và phát triển du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với ĐH Khoa học Ứng dụng Krems-Áo

Liên kết
×